2 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31707

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÇOCUK AKADEMİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplum açısından bilgiyi çocuklar ve gençlerin erişilebilirliğine sunmak ve artırmak.

b) İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından almasına fırsat sunmak.

c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve gençlere bu bilgiyi sağlamak.

ç) Çocuklar ve gençlere meslek tercihinde bulunurken rehberlik etmek ve meslekleri tanımalarına imkân sunmak, yanlış meslek seçimlerinin önüne geçerek bu yolla oluşabilecek kaynak ve emek israfını ortadan kaldırmaya katkı sağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili uygulama ve araştırma yapma imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yaz ve kış okulları düzenlemek.

b) Yaz ve kış okulları kapsamında öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında teknik ve sosyal amaçlı geziler düzenlemek.

c) İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine laboratuvar çalışmaları, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve yönetmek.

c) Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve ilgili Rektör Yardımcısı ile istişare ederek kurulu toplantıya çağırmak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

e) Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Arka arkaya üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer. Ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları yürütmek üzere planlamalar yapmak, gerektiğinde çalışma grupları kurmak ve ilgili kararları almak.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektöre sunmak üzere değerlendirmek.

c) Danışma Kuruluna üye önermek.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversite içinden ve dışından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa Müdür tarafından belirlenen tarihte, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.