31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706 (7. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Kurum, araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre bu Yönetmelikte düzenlenen prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak %10’a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 40 TL’den az olamaz. Bu primin 32 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkrada belirlenen azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır.”

“(10) 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ocak ayında uygulanan azami primlere %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

4/5/2008

26866

3-

19/6/2009

27263

4-

9/12/2009

27427

5-

15/9/2011

28055

6-

25/12/2012

28508

7-

19/6/2013

28682

8-

27/11/2013

28834

9-

10/8/2014

29084

10-

7/3/2015

29288

11-

22/5/2016

29719

12-

3/8/2016

29790

13-

3/5/2017

30055

14-

11/7/2017

30121

15-

31/12/2017

30287

16-

22/6/2018

30456

17-

21/12/2018

30632

18-

24/4/2019

30754

19-

13/7/2019

30830

20-

16/6/2021

31513

21-

21/10/2021

31635