31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL

MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2022/17)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan eşyanın ithali yasaktır. Ancak usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu listede kayıtlı eşyanın, Ek-4’te belirtilen ülkelerden “sadece araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla” yapılacak ithalatına izin verilir. İlgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgeler başvuruya eklenir. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın Ek-4’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir. 

(3) Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın tüm ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(4) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince İzin Belgesi aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5 – (1) İzin Belgesi başvuruları Bakanlık internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-5’te yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Başvuru Formunda başvuruya eklenmesi gerektiği belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

İzin belgesine ilişkin bildirim ve işlemler

MADDE 6 – (1) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi, Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi, yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Ek-1 kapsamındaki eşyaya ilişkin ithaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(5) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(6) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen İzin Belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(7) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgeleri tanzim edildiği takvim yılı içinde geçerlidir.

(8) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Genel Müdürlükçe belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız