29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimler Akademisinden:

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AKADEMİ GENEL KURULU İLE AKADEMİ

KONSEYİNİN SEÇİM VE ÇALIŞMA USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akademi Genel Kurulu ile Akademi Konseyinin seçim ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 581 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Bilimler Akademisini,

b) Akademi üyeleri: Asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

c) Asli üye: Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesini,

ç) Asosye üye: Türkiye Bilimler Akademisi asosye üyesini,

d) Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,

f) Genel Kurul: Akademi Genel Kurulunu,

g) Konsey: Akademi Konseyini,

ğ) Şeref üyesi: Asli üye olma şartlarına sahip, T.C. uyruklu bilim adamları ile yabancı bilim adamları arasından seçilen üyeyi,

h) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

ı) Üye: Araştırma desteğinden yararlanan asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışması ile Akademi ve Konsey Üyeleri Seçim Usulü

Genel Kurulun toplanması ve çalışma usulü

MADDE 4 – (1) Genel Kurul yılda en az bir kez toplanır. Toplantının günü, yeri, yöntemi ve gündemi Konsey tarafından belirlenir ve toplantıdan en az on gün önce tüm akademi üyelerine elektronik ortamda duyurulur. Genel Kurul toplantıları yüz yüze veya çevrimiçi ya da karma yöntemle yapılabilir. Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili belgeler toplantıdan en az beş gün önce akademi üyelerine ulaştırılır.

(2) Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz. Yabancı uyruklu şeref üyeleri toplantı ve karar nisabında hesaba katılmazlar ve oy kullanamazlar.

(3) Genel Kurulun açılış ve kapanışı Başkan tarafından gerçekleştirilmek üzere Konsey tarafından belirlenen gündemin icrası üzerine genel toplantı usullerine göre yürütülür ve kayıt altına alınır.

(4) Toplantıya akademi üyeleri dışında kimlerin katılabileceği Başkanlık tarafından belirlenir. Genel Kurul toplantılarında yapılan görüşmelerle ilgili ses kayıtları ile Genel Kurul kararlarının yer aldığı karar tutanağı, Konsey tarafından belirlenen iki üye ile Başkan tarafından imzalanır ve Başkanlık tarafından arşivlenerek saklanır.

(5) Başkanlık makamı, Genel Kurul açılışında Akademinin gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası faaliyetler, stratejik plan ve mali bütçe bilançolarının gerçekleşmesine yönelik bilgilendirme ile TÜBA üyeleri ve personeli hakkında yıllık değerlendirme sunumu yaptırabilir.

(6) Genel Kurul üyeleri, Konsey tarafından hazırlanacak strateji ve politikalara ilişkin önerileri görüşerek onaylar. Genel Kurul üyeleri, akademi faaliyetleri ile Konseyin çalışmalarını değerlendirmek ve TÜBA tarafından yürütülmesi istenilen faaliyetler hakkında önerilerini sözlü ve yazılı olarak Akademi Konseyine iletilmek üzere Akademi Başkanlığına sunar.

Divan teşekkülü

MADDE 5 – (1) Genel Kurulun açılışını takiben Konseyin şeref üyesi veya asli üyeler arasından seçilen bir başkan ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 568 inci maddesinde yer alan farklı üç bilim alanından birer üyenin Genel Kurul tarafından onaylanması ile Divan teşekkül eder. Gerektiği takdirde Divan kendine asli ve asosye üyelerden iki üyeyi raportör olarak görevlendirebilir. Seçimsiz Genel Kurullar için Divan teşekkülü gerçekleştirilmez. Divan, Başkanlık ile istişare ederek seçim süreçlerinin yönetilmesinde TÜBA personelinden destek isteyebilir.

Akademi üyeliği seçim usulü

MADDE 6 – (1) Türkiye Bilimler Akademisi Üye Adayı Belirleme Esaslarına göre dosyası tekemmül ettirilen ve Konsey tarafından Genel Kurul gündemine alınan üye adaylarının üyelik seçimlerinde, adayın ilgili bilim alanından oy hakkı olan üyelerin tamsayısının üçte birinin katılımı ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile karar alınır ve karar yeter sayısı hiçbir şekilde ilgili bilim alanında oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

(2) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 573 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Başkanlığın bilgilendirmesi ile her bir bilim alanına yönelik üyelik seçimi aynı Divan tarafından yürütülür. İlgili bilim alan komitesi üyelerinden birisi tarafından adayların üyelik seçim süreçlerine ilişkin adayın tanıtımı, kısa özgeçmişi ve alan komitesinin gerekçeli kararı oy hakkı olan üyelere, Divan başkanının vereceği süre içerisinde sunumla gerçekleştirilir.

(3) Seçim sonuç kararı, Divan üyesi olan bir kişinin başkanlığında oy sayımı ve kararın açıklanmasını takiben imza altına alınması ile kesinleştirilir. Karar tutanağı, hazirûn listesiyle birlikte oy sayım dağılım cetveli ile seçimin sonucunu bildiren imza altına alınmış evrakın Genel Kurula ilanı ve Başkanlık makamına tesliminden Divan sorumludur.

Konsey üyeliği seçim usulü

MADDE 7 – (1) Konsey üyeleri, kontenjan dahilinde üç bilim alanından aday olan veya aday gösterilen asli üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Konsey üye adaylarının üyelik seçimlerinde, Genel Kurulda oy hakkı olan üyelerin tamsayısının üçte birinin katılımı ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile karar alınır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

(3) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 573 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 574 üncü maddesi uyarınca Başkanlığın bilgilendirmesini takiben Konsey üye adaylarının tanıtımı Başkanın bilim/alt bilim disiplinleri arasındaki dengeli dağılımına ilişkin değerlendirmesini de içeren şekilde Divan başkanınca veya Başkanın ilgili bilim alanından görevlendireceği üyeler tarafından Divan Başkanınca verilen süre içerisinde yapılır.

(4) Seçim sonuç kararı, Divan üyesi olan bir kişinin başkanlığında oy sayımı ve kararın açıklanmasını takiben imza altına alınması ile kesinleştirilir. Karar tutanağı, hazirûn listesiyle birlikte oy sayım dağılım cetveli ile seçimin sonucunu bildiren imza altına alınmış evrakın Genel Kurula ilanı ve Başkanlık makamına tesliminden Divan sorumludur.

(5) Görev süreleri dolmadan, herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya sürekli devamsızlık halinde ilk Konsey toplantısında Konsey, bu suretle boşalan yeni Konsey üyesini seçmek için olağanüstü seçimli Genel Kurul kararı alır.

Konsey toplantı usulü

MADDE 8 – (1) Konsey acil durumlar hariç, ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Toplantı gündemi, yeri ve yöntemi Başkan tarafından belirlenir ve gündemde yer alan konulara ilişkin Konsey üyelerine bilgi verilir. Konsey toplantıları yüz yüze, çevrimiçi veya karma yöntemle yapılabilir. Üye seçimi dışında Konseyin toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluk, üye seçimi yapılan toplantılarda ise toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğun bir fazlasıdır.

(2) Konsey toplantıları Başkan tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Konsey toplantılarını varsa Başkan Yardımcısı yoksa Başkanın görevlendireceği bir üye yönetir.

(3) Konsey toplantılarının tutanağı Başkanlıkça görevlendirilen sekreterya tarafından tutulur. Karar tutanağı, varsa karşı oy gerekçeleri de belirtilerek toplantıya katılan üyelerce bir sonraki toplantıya kadar imzalanır. Kararlar imzalanmadan önce, varsa yeniden görüşme isteği Başkan tarafından olağan veya olağanüstü toplantı ek gündemine konur.

(4) Konsey; üye seçimleri, yönetmelik ve çalışma esaslarının, bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanması gibi özelliği olan konular için ayrı görüşme ve komisyon veya görüş oluşturma yöntemleri ile karar süreci oluşturabilir. Bütçenin hazırlanması ve görüşülmesinde bütçe takvimi ve yöntemi dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Seçimlere itirazlar

MADDE 9 – (1) Akademi üyeliği ve Konsey üyeliği seçimlerine yönelik Divana yapılan itirazlar Divan tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İtirazların değerlendirilmesi için Divan, Genel Kurul toplantısı sonrasında Genel Kurul oluruyla ek süre kullanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 27/2/1999 tarihli ve 23624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Genel Kurulu ve Akademi Konseyinin Çalışma Esasları ile Akademi Başkanının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yürütür.