29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE

ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “1/1/2022” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sermaye piyasası aracı kurumlarının ve diğer Borsa üyelerinin yetkilendirilmesi”

 “(4) Borsa Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık izni ile Borsa nezdinde teverruk piyasası oluşturulabilir. Bu piyasada faaliyet gösterecek kişiler Borsa Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık izni ile belirlenir ve Borsa’ya üye olarak işlem yapabilir. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Borsa Yönergesi ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2019

30751