29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimler Akademisinden:

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA

DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimler Akademisi üyelerine, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sağlanacak araştırma desteğinin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimler Akademisinin asli üye, asosye üye ve şeref üyesi statüsündeki üyelerine sağlanacak araştırma desteğini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 577 nci, 578 inci ve 581 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi üyeleri: Asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

b) Araştırma desteği: Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yılda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet memuru brüt aylığının yıllık tutarının üç katına kadar ödenen araştırma desteğini,

c) Araştırma yardımcısı: Üyenin araştırma faaliyetine katılan, destek veren, katkıda bulunan öğretim elemanı, teknik personel, destek personeli, lisansüstü eğitim öğrencisi, çevirmeni ve benzeri uzmanı,

ç) Asli üye: Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesini,

d) Asosye üye: Türkiye Bilimler Akademisi asosye üyesini,

e) Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,

f) Başkanlık: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,

g) Konsey: Akademi Konseyini,

ğ) Şeref üyesi: Asli üye olma şartlarına sahip, T.C. uyruklu bilim adamları ile yabancı bilim adamları arasından seçilen üyeyi,

h) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

ı) TÜBA Genç Akademi Topluluğu: Türkiye Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren TÜBA Genç Akademi Topluluğunu,

i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

j) Üye: Araştırma desteğinden yararlanan asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Araştırma Desteğinin Mahiyeti ve Faaliyet Türleri

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Akademi asli ve asosye üyeleri, araştırma desteğinden yararlanabilmek için, her yıl Konseyin belirlediği takvime bağlı olarak; o yıl içinde yaptıkları çalışmaları ve gelecek yıl yapmayı planladıkları bilimsel araştırma ve faaliyetleri içeren yazılı raporu Başkanlığa sunarlar. Şeref üyelerinden ise Konsey gerekli gördüğü hallerde rapor talep edebilir.

(2) Konsey, Akademi üyelerinin gönderdikleri bilimsel araştırma ve faaliyet raporlarını değerlendirir ve o yılın bütçe ödeneğini göz önünde bulundurarak yıllık ödenek miktarını belirler.

(3) Başkanlık, üyelerden yaptıkları bilimsel faaliyetlerin gelişimi ile ilgili son durumunu tespit için gerektiği hallerde Haziran ayında araştırma desteği ara raporu isteyebilir.

Araştırma desteğinin mahiyeti

MADDE 6 – (1) Araştırma desteği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyelere sağlanabilir.

(2) Türkiye’deki bilimsel araştırma kurumlarınca (YÖK, TÜBİTAK ve benzeri) belirlenen özellikli projelerde görev yapan yabancı uyruklular şeref üyesi oldukları takdirde Konsey kararı ile araştırma desteğinden faydalandırılabilir.

(3) Akademi üyeleri geçici olarak yurt dışında çalıştıkları takdirde kendilerine bir yıla kadar yurt dışı araştırma desteği ödenebilir. Yurt dışında yaptıkları bir yıl süreli bilimsel faaliyetler için araştırma desteği sağlanan üyelerin izleyen yıllarda yurt dışında bulunmaları halinde araştırma desteği talepleri Konsey kararıyla belirlenir.

(4) Akademi üyelerinden T.C. vatandaşı olup yurt dışında ikamet eden ve akademik faaliyetlerini yurt dışındaki akademik ve bilimsel kuruluşlarda yürüten üyelerin Türkiye ile ilişkili yürüttükleri bilimsel faaliyetlere yönelik harcamalarının araştırma desteği kapsamında değerlendirilmesine Konsey karar verir.

(5) Akademi üyelerinin Başkanlık veya Konsey tarafından TÜBA’yı temsilen katıldığı yurt içi veya yurt dışı bilimsel toplantılar ile TÜBA tarafından yapılan görevlendirmeler için yapılan harcamaları, üyenin de kabulü halinde araştırma desteği kapsamına alınabilir.

Araştırma desteği faaliyet türleri

MADDE 7 – (1) Araştırma desteği faaliyet giderleri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilir:

a) Laboratuvar, saha çalışmaları, araştırma, geliştirme ve benzeri bilimsel faaliyetler.

b) Yurt içinde veya yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak amacıyla yapılan yol gideri, yurt dışı çıkış harcı, kayıt ücreti, gündelik, vize ücreti ve benzeri her türlü harcamalar.

c) Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış kitap, bilimsel dergi ve benzeri yayımlar ile bilgisayar yazılımlarının temin edilmesi ile ilgili giderler.

ç) Araştırma faaliyetlerinde doğrudan kullanılan ve araştırma ile mütenasip taşınır teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımları.

d) Bilimsel yayın faaliyetleri kapsamında çeviri hizmet bedeli dâhil her türlü giderler.

e) Akademi üyesinin, danışman/eş danışman öğretim üyesi olarak lisansüstü eğitim sonrasında öğrencisiyle birlikte yürüttüğü ortak projelerle ilgili giderler.

f) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalıştırılan araştırma yardımcılarına banka ödeme dekontunun sunulması karşılığında yapılan ödemeler.

(2) Asosye üyelere, araştırma desteği yıllık tutarının yüzde yetmişi kadar araştırma desteği sağlanır.

(3) Desteklenmesi beyan edilen giderlerin hangi proje veya çalışmayla ilişkili olduğu Akademi üyeleri tarafından Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Bu kapsamda desteklenen projelerden üretilen bilimsel faaliyet ve yayınlarda TÜBA’ya atıfta bulunulması ve destek için teşekkür metni eklenmesi zorunludur.

(4) Araştırma desteği kapsamında menkul mallar ve gayri maddi haklar çerçevesinde edinilen bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet ve benzeri bilişim teknolojilerine yönelik teknik özellikleri benzer donanım ve yazılım alımları, Konsey kararı olmadıkça üç yıl içinde yeniden talep edilemez.

(5) TÜBA Genç Akademi Topluluğunun faaliyetleri ile TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerinin bilimsel faaliyetleri kapsamında yapılan ödemeler için Konsey kararı gerekir. TÜBA şeref, asli veya asosye üyelerinden TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerine bilimsel danışman olarak atananlar kendilerine ait araştırma desteği bütçesinden, TÜBA Genç Akademi Topluluğu faaliyetleri için harcama yapabilirler.

(6) Konsey; araştırma desteğine konu harcamalar için bütçe imkânları ile ilgili olarak dönemsel ödeme takvimi ve yüzdelik oran veya alt/üst limit belirleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni akademi üyelerine sağlanacak destek

MADDE 8 – (1) Yıl içinde yeni seçilen Akademi üyelerine Konsey kararı ile üye seçildikleri tarihten itibaren yılsonuna kadarki süre esas alınarak araştırma desteği sağlanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Konsey kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 5/5/1994 tarihli ve 21925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yürütür.