28 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31703

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/3/2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.