27 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31702

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

ç) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Merkezin çalışma alanlarında birimler ile proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, değerlendirmek ve onaylamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on dört üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2017

30053