27 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31702

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“j) Makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşma ile ilgili tanıtım, işbir1iği ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyelerinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.” ibaresi “öğretim elemanlarından olmak üzere en az beş kişiden oluşur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2021

31496