27 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31702

YÖNETMELİK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda görev yapan konusunda uzman personelin, bilgilerini toplumun her yaş ve her kesimi ile paylaşmalarına ve aktarmalarına olanak sağlayarak, isteyen herkesin uzmanlık kazanmalarına, meslek ve iş sahibi olmalarına, bilgi ve beceri kazanmalarına ya da danışmanlık hizmeti almalarına ve bu sayede toplumun eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine yardımcı olacak örgün, elektronik ve karma eğitimi vermek ve verilecek eğitim programlarıyla Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim programları planlamak, düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan daha fazla süreyle görevinin başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Personel görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez veya gerekli hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

b) Merkezin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırmak.

c)  Merkezin yatırım, plan ve yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak.

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işlere ilişkin karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 10 – (1) Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.