27 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31702

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Kayıt Silme, Mezuniyet, Diploma, Kayıt Dondurma, Önceki Öğrenimin Tanınması ve İntibak İlkeleri, Öğrenci Sağlık Raporları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet ve diploma ile ilgili esaslar

MADDE 23 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm/program müfredatını başarıyla tamamlayan ve GNO değeri en az 2.00 olan öğrenciye, kayıtlı olduğu bölüme/programa göre önlisans veya lisans diploması düzenlenir.

(2) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın müfredatının ilk dört yarıyılındaki alması gereken bütün dersleri başarıyla tamamlamış ve 2.00 GNO değerini sağlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde önlisans diploması düzenlenir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.

(3) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınav haftasını takip eden ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyete tek dersi kalan, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrencilerin mezuniyet tarihi, tek ders sınavı veya bu çalışmaların tamamlandığı günü takip eden ilk iş günüdür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öderler. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden bir sonraki dönemin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

(5) Öğrencilere mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve varsa akademik dereceleri gösteren öğrenci not durum belgesi ile diploma eki verilir.

(6) Programın öğrenim süresini aşmayan, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2018

30541 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2021

31477