27 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31702

YÖNETMELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL YAŞLI SAĞLIĞI,

BAKIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2010 tarihli ve 27488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde ve 15 inci maddesinde yer alan “Abant” ibarelerinden önce gelmek üzere “Bolu” ibaresi eklenmiş; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(İBYAM)” ibaresi “(BAYSAM)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; konusunda deneyimli, özellikle sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda araştırmaları ve uluslararası alanda bu konuda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen altı Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.”

“Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, Merkezin amacı ile ilgili çalışmalar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en fazla 15 üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2010

27488