26 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31701

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişsel Davranışsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişsel Davranışsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişsel Davranışsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilişsel bilim, davranışsal bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda öncü ve saygın bir laboratuvar olmak.

b) Bilişsel bilim, davranışsal bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda toplumu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak.

c) Nörobilime ait yöntemleri sosyal ve beşeri bilimler ışığında kullanmak ve geliştirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası ilgili yazına katkı sağlamak.

d) Toplumun ve bilim dünyasının güncel sorunlarına cevap aramak ve çözüm yolları sunmak.

e) Alanda çalışan bilim insanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanında bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ağı kurmak ve işbirliği yapmak.

g) Bölgede ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara araştırma ve geliştirme desteği sağlamak.

ğ) Üniversitenin ilgili birim ve disiplinlerini bir araya getirip ortak çalışmalar yapacak bilimsel ortam ve koşulları sağlamak.

h) Merkezin ürettiği bilimsel bilgi ve deneyimi diğer bilim insanlarına ulaştırmak.

ı) Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yapılacak başvurular ile Merkezin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilişsel ve davranışsal çalışmalar ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda proje hazırlamak, araştırma yapmak ve ortak araştırmalara katılmak.

b) Merkezin kapsamına giren sorunlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilişsel bilimler, bilişsel psikoloji, davranışsal ekonomi, elektrofizyoloji, klinik elektroansefalografi, nörogörüntüleme, nöropazarlama ve yönetimsel davranış bilimleri gibi alanlarda güncel sorunlara yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) İlgili alan ve alt alanlarda yeni kuram ve modeller üretmeye yönelik araştırmalar yürütmek.

d) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda insan kaynağı ihtiyacını gidermek için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları açmak.

e) Üniversiteye bağlı birimlerle ve diğer merkezlerle ortak araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

f) Üniversitedeki ilgili bölümlerin ya da derslerin, Merkezin laboratuvar ve olanaklarından faydalanması konusunda gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak.

g) Üniversitedeki ilgili lisansüstü alanlarının açılmasına ve yürütülmesine destek olmak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların alana ilişkin analiz ihtiyaçlarını karşılamak.

h) Sanayi kuruluşları yanında, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olup sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını bilimsel bakımdan yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.

ı) Merkezdeki cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

i) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

j) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek, kurumsal ve mali sürdürülebilirliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.  Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en az iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkilisi görevini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.