24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bölge başvurularında alan üzerinde yer alan binalar için yapı kullanma izin belgesi olması halinde, 20 nci maddede belirtilen emsal ve taban alanı şartları aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“12) Bölge alanı başvurusunda alan üzerinde yer alan binaların kullanım fonksiyonuna uygunluğu ve yeterliliği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca “Bu alanlarda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan notlarına işlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/8/2016

29797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2018

30340