24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yılın Ocak ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere Bakanlık internet sayfasından ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” ibareleri “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiş;  aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlık Müsteşarlık Makamından alınacak olur neticesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2018

30411