24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA

CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2022/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan %36,20 (otuz altı virgül yirmi) artış esas alınarak, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL (kırkyedibindörtyüzdokuzlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.