24 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31699

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS

DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Özel Harekat Başkanlığını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Trafik Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Trafik Araştırma Merkezi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2014

                      29222 (4. Mükerrer)

2-

18/5/2019

30778