23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarının tahsisatı, tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak yapılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.”

“(7) Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanır.  Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütunundan sonra gelmek üzere “Azami Miktar” sütunu eklenmiş, aynı listede yer alan “AB013”, “AB014”, “AB040”, “AB059” kod numaralı tarife kontenjanı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

20 ton

 

BSGTY

 

AB014

0603.11.00.00.00

Güller

01.01-31.12

5 ton

 

BSGTY

 

0603.12.00.00.00

Karanfiller

0603.13.00.00.00

Orkideler

0603.14.00.00.00

Krizantemler

0603.15.00.00.00

Zambaklar (Lilium spp.)

0603.19

Diğerleri

”

“

AB040

1207.70.00.00.00

Kavun, Karpuz tohumu

01.01-31.12

20 ton

 

BSGTY

 

12.09 (1209.10.00.00.00 hariç)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

”

“

AB059

2309.10

Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

20 ton

 

BSGTY

 

”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/10/2018

30570

2-

17/11/2018

30598

3-

31/12/2020

31351

4-

22/6/2021

31519