23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ

DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE l – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 617 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 623 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı başkanlık eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, Nisan ve Ekim aylarında olağan toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yürütme Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, en fazla üyeye sahip iki işçi sendikaları konfederasyonu ile en fazla üyeye sahip memur sendikaları konfederasyonu temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Komitede birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı başkanlık eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantılarının öncesinde Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2013

28670