23 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31698

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ  (İHRACAT: 2021/11)

MADDE 1 – 13/12/2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak düzenlenmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Karar: 2/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içerisinde tekrar dağıtılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili sınır illeri için nüfusları oranında CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenen ithalat değer limitleri ile birlikte sınır ticareti kapsamında ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri ve bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest olduğu dönemleri gösterir listeler ile bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan listeler Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2016

29917