19 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31694

YÖNETMELİK

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esaslarını, devam, sınavlar, tez, proje ve başarı değerlendirmeleri ile lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitüdeki eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: Enstitü bünyesindeki eğitim programı bulunan anabilim dallarının başkanlarını,

d) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem projesini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

f) Enstitü: İstanbul Galata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans ile doktora tezini,

o) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz lisansüstü programlar şeklinde yürütülebilir.

(2) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabulü için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları şartı aranır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Senato tarafından 55 puandan az olmamak üzere daha üst ALES puan şartı istenebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(4) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde YDS/YÖKDİL’den Senatonun belirlediği minimum puanı veya ÖSYM/Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde hazırlık öğrenim ücretini ödemek koşuluyla hazırlık öğrencisi olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Başvuru tarihlerinde lisans öğrenimlerinin son yarıyılında ön kabulü alınan adaylar programların kesin kayıt tarihine kadar mezuniyet belgelerini enstitüye teslim etmek zorundadırlar, aksi taktirde kesin kayıt işlemi yapılmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla, değerlendirmede ağırlığının ne olacağı ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği diğer ölçütler çerçevesinde sıralamaları yapılır.

(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil yetkinliğine sahip olma koşulu Enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla başvuru koşulları arasında istenebilir.

(8) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman önerisi ve anabilim dalı başkanı onayı sonrasında lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilave iki yarıyıl verilerek program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyıl tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç yarıyıl sonunda mezun olabilir.

Tezli yüksek lisans prgramında tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. İki yarıyılın sonunda tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler, üçüncü yarıyıl başlamadan önce tez önerilerinin kabul edilmesi halinde yüksek lisans tez çalışmasını üçüncü yarıyılın sonunda bitirebilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda yer alan öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitü yönetim kurulu gerekçeli kararını alarak, tez konusunda mevcut kadrolu öğretim üyelerininkinden daha farklı uzmanlık gereken durumlarda öğrenciye başka bir yükseköğretim kurumundan ikinci bir tez danışmanını veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesini, asıl tez danışmanı olarak atayabilir.

(3) Zorunluluk halinde öğrencinin gerekçeli talebi ve anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda tez danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına tez yazım kurallarına uygun çıktısı ve dijital kopyasını sunar. Danışman tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşünü gösterir form ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı üzerinden raporunu alarak danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Yüksek lisans tez jürisinden geçerli mazeretleri sunmaları koşuluyla jüriye katılamayacak olan üye/üyelerin katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Boşalan jüri üyeliğine aynı usulle yeni jüri görevlendirilir.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üye sayısından bir fazla sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi, en az 45 en fazla 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programında diploma

MADDE 11 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin kılavuza uygun bir şekilde ciltlenmiş en az üç kopyasını ve üç adet CD ortamında elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitü müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ve bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci, bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik sınavı/uygulamaları aranması kararı alınabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(6) Bitirme projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini danışmanına onaylatmak zorundadır.

(7) Bitirme projesi, tamamlandığında danışman tarafından başarılı veya başarısız olduğunu belirtecek şekilde bir değerlendirme raporu düzenlenerek, ekine bitirme projesine ilişkin benzerlik raporu konduktan sonra danışman öğretim elemanı tarafından enstitüye teslim edilir. Herhangi bir intihal durumunun tespit edilmesi halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere bitirme projesi, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Bitirme projesi dersinin danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulu kararıyla bitirme projesi dersinin danışmanı değiştirilebilir. Danışman değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları

MADDE 16 ‒ (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için YÖK tarafından belirlenmiş azami süreden sayılır.

(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin bir tezli veya tezsiz programda en az bir yarıyıl öğrenim görmesi, tüm derslerinden başarılı olması, 2,50 GANO sağlaması ve ilgili tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için belirlenmiş asgari koşullara sahip olması gereklidir.

(4) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler, enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezli programlara geçişlerde enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler ve kontenjan çerçevesinde sıralama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşik veya ortak lisansüstü programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK tarafından belirlenir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere üç adet tez izleme sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans diploması başvurduğu programdan farklı olanlar, doğrudan doktora programına kabul edilmezler.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’sinden az olmamak koşuluyla ne kadar değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat jürileri anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ve adaylardan istenen belgeler Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması koşulu aranır.

Süre

MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması dörtlük sistemde 3,00’ü sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüyü önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitüye başvuru yapar.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan biri danışman öğretim üyesi ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere toplam beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenci başarılı sayılır. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır. Sınav sonucu tutanak ile yeterlik sınavını izleyen üç gün içerisinde enstitüye teslim edilir.

(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu alınır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme jürisi üyelerine verilmek üzere enstitüye teslime eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi değerlendirme sonucu, başarılı ve başarısızlık durumunu ve jüri üyelerinin imzalarını içeren bir raporla enstitüye teslim edilir ve rapor sonucu transkripte işlenir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Öğrencinin tezinin tez savunmasına girebilmesi için en az üç tez izleme sınavından başarılı olması gerekir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyıl bir kez toplanır. Tez izleme toplantısının tarihi ve saati tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla belirlenir. Tez izleme toplantısı gerçekleştirilecek öğrenci ilgili dönemin tez izleme raporunu toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunar.

(6) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunda başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(6) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(7) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(8) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 12 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde ve gerekli koşulları karşılamak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı

MADDE 25 – (1) Bütün doktora programlarında mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik için belirlediği zorunlu yayın şartlarına uygun en az bir Üniversite adresli makaleyi yayımlamış veya yayıma kabul edildiğine ilişkin yazı almış olmaları gerekir.

Diploma

MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman tezin, tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yaptığı değerlendirme ile birlikte ilgili nüshaları anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine getiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmeler

Dersler ve akademik takvim

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü müfredatları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu müfredatlar, enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler enstitü kurulları vasıtasıyla konulabilir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü programlarda verilmesi zorunludur.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Onaylanan müfredatlardan öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı ders seçimi yaparak, öğrenci danışmanın onay formu ile kayıt ücretini yatırıp, dekontunu öğrenci işlerine göndererek otomasyon üzerinden ders seçimlerini tamamlamak zorundadır.

(5) Enstitünün eğitim-öğretim yılına ait, yarıyıl esasına göre düzenlenen, lisansüstü eğitimin tüm süreçleri belirtilmiş akademik takvimi, enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(6) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlemleri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilerek sınavlara giremezler.

(2) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Devam konusu, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Devam çizelgeleri düzenli olarak öğrenci işlerine gönderilir.

(4) Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan ve bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(5) Devam zorunluluğu yerine getirilmemiş bir ders ve/veya uygulamaların tekrarı halinde ilgili öğrenciden yeniden devam zorunluluğu aranır. Ancak bir dersten devam koşulunu yerine getirip başarısız olan öğrenci, ders tekrarı yapması durumunda derse devam zorunluluğu aranmaz.

Ders tekrarı

MADDE 29 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya müfredattan kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ders ekleme bırakma

MADDE 30 ‒ (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen son başvuru tarihine kadar danışmanın onayını alarak, ders ekleme ve/veya bırakma yapabilirler.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 31 ‒ (1) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav yazılı ve/veya belgelendirmek koşuluyla ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(2) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %60 olarak alınır.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur:

Başarı Notu             Katsayı             Puanlar

      AA                       4,00                90-100

      BA                       3,50                 85-89

      BB                       3,00                 75-84

      CB                       2,50                 70-74

      CC                       2,00                 60-69

      FF                       0,00                  0-59

      FD                       0,00

      FG                       0,00

(4) Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları hakkında YÖK tarafından ilan edilen dönüşüm tablosu uygulanır.

(5) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

(6) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

(7) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

(8) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

(9) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

(10) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.

(11) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(12) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) S (Yeterli) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (Yetersiz) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

c) EX notu, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden EX notu verilebilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

(13) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(14) Tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programlarında tez dönemine geçebilmek için bu Yönetmelikte tamamlanması gerekli görülen ders sayısı ve kredi sayısı tamamlandığında GANO’nun en az 2,50 (CB) olması gerekmektedir.

(15) Ara ve dönem sonu sınavları enstitü tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(16) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde başvurmaları halinde, enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(17) Yarıyıl ve/veya yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

(18) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(19) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder. Başarı listeleri enstitü müdürlüğü tarafından öğrenci işlerine bildirilir.

(20) Genel akademik not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, öğrenim gördükleri yarıyılda almaları gerekli derslere ilave olarak ve ücretini ödeyerek ek dersler alabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir, değerlendirilir ve kanaatini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz enstitü yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır. Alınan karar öğrenci işlerine bildirilir.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, müfredatlarına göre almaları gereken toplam minimum kredi miktarının üçte biri kadar dersi danışmanın onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarından alabilir.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açılmaması gerekir.

(3) Öğrenci intibak başvurusu yapması halinde, anabilim dalı başkanlığı intibak formunu Üniversitenin ders eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlar. İntibak formu enstitü yönetim kurulu onayına sunulur.

(4) İntibak sonucu öğrenci programın ön görülen kredi tutarını, ilgili derslerden intibak yapılmak suretiyle ders yükünü tamamlayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili öğrenci program ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 34 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti yoluyla yaptırabilir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(3) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yaptıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve bitirme projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve bitirme projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(7) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri yarıyılın ücreti dâhil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması koşuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanun gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme, derse seçme, ek süre talep işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve bu iş ve işlemleri, ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenlerini belgeleyerek, kayıt dondurma formu ile enstitüye bildirirler. Kayıt dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle, enstitü yönetim kurulu kararıyla, tezsiz yüksek lisans programlarında en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.

b) Daimî ikametgahının, bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Belgelenmek kaydıyla, öğrencinin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalıkları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.

d) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

e) Öğrencinin eğitim amaçlı yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sürenin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri) ibrazı.

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin mesleği ile ilgili olarak, süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. İkinci fıkrada belirtilen nedenler dışında diğer mazeretlere ilişkin sunulan belgeler için enstitü yönetim kurulunca karar verilebilir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez.

(5) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, öğrenim ücretinin en az dörtte birini ödemesi gerekmektedir.

(6) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.

ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi bitiminden sonra kaydını sildiren öğrencilere içinde bulunulan öğretim yılına ve varsa öğrenim gördüğü önceki eğitim-öğretim yıllarına ait ücretler iade edilmez.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin veya resmi vekilinin yazılı müracaatı gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin ücretleri iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve ortalamaya dahil edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı azami sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez, transkripte işlenmez ancak enstitü yönetim kurulu kararlarında ve öğrenci özlük dosyasında kayıt altına alınır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı, enstitü yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir ve lisansüstü dersleri alabilirler.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Belirtilen süre sonunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hususları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Özel öğrenciler de lisansüstü program için belirlenen eğitim-öğretim ücretini öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(6) Lisansüstü derslere kabul edilen özel öğrencilerin, aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, başvurduğu lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savunmasına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerden muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterlik sınavına girmemiş öğrenci enstitü doktora programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerden muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki lisansüstü programlardaki eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci

MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, ancak talep etmeleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösterir belge verilir.

(4) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine dair bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 41 – (1) Yabancı uyruklu ve/veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci adaylarının kabulü Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kontenjanlar ve Ücretler

Kontenjanlar

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilir, enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya gönderilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ve varsa bu Yönetmelik dışındaki özel başvuru koşulları enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur.

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 43 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir.

(2) Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen öğrenim ücretleri şunlardır:

a) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık programlarının ücretleri.

b) Ders başına eğitim-öğretim ücreti.

c) Tez ücreti.

ç) Bitirme projesi ücreti.

d) Ön kayıt ücreti.

e) Program ücreti.

(3) Yüksek lisans tezsiz programları için iki yarıyıl, yüksek lisans tezli programları için dört yarıyıl, doktora programları için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Ek süre alan öğrenciler, belirlenen ek eğitim-öğretim ücretine tabi olurlar.

(4) Herhangi bir dersten veya seminerden veya uzmanlık alan dersinden veya yeterlik sınavından veya tez önerisinden veya izleme jürilerinden birinden başarısız olma sebebiyle dersin yeniden alınması, tekrarı veya telafi edilmesi amacıyla yerine alınacak yeni derse kaydolabilmek veya not yükseltmek için dersin yeniden alınması durumunda Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ders ücretinin ödenmesi gerekir.

(5) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrenci olarak kabul edilenler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretini öderler.

(7) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 44 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri resmi adresi değiştirdikleri halde, bunu enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.