17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

d) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere oluşturulacak kurulu/kurulları,

i) Unvan değişikliği: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Dairesi Başkanlığında” ibaresi “Genel Müdürlüğünde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2014

29219

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/8/2015

29451

2-

12/12/2015

29560

3-

4/2/2016

29614

4-

3/11/2017

30229