17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU

VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

910.817-18.216.345

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

455.407-5.009.494

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

182.163-910.817

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

182.163-910.817

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

453

16 ncı maddenin ikinci fıkrası

18.215-91.081

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.