17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN
İLGİLİ HÜKMÜ

2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

3.643.268-18.216.345

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

2.277.041-11.385.215

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.001.898-5.009.494                  

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

227.703-1.138.520

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına)

453

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)

453

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi

200.378-1.001.898

Diğer idari para cezaları

MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3) Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezasının onda biri uygulanır.

(4) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, doksan bir bin seksen bir Türk Lirasından az olmamak ve yüz seksen iki bin yüz altmış üç Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.