17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI

HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)'nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2022 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.659.917

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.422.779

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.659.917

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

2.371.311

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

2.371.311

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

2.845.578

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi

2.845.578

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.