17 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31692

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h), (i) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,”

“j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bakanlık merkez ve taşra kadrolarında görevli personelin; bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “cetvellerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki 1 ve 2 sayılı cetvellerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakan talimatı doğrultusunda Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporlarda görev yeri değişikliği ile ilgili öneriler Bakanlığa teklif edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2013

28650

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2013

28702

2-

19/2/2014

28918

3-

21/6/2014

29037

4-

20/2/2015

29273