16 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31691

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

615

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

615

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

3.108

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

62.281

3.108

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

311.425

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

615

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

311.425

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

15.571.450

1.557.139

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

15.566

311.425

31.136

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

311.425

31.136

3.108

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

31.136

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

31.136

(b) bendi

622.853

(c) bendi

15.568

311.426

(ç) bendi

15.566

(d) bendi

155.712

(e) bendi

155.712

(f) bendi

77.851

(g) bendi

15.566

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

15.566

155.712

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

311.425

15.566

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

77.851

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

615

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

3.108 - 115.712

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

77.851-311.429.139

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.