15 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31690

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yurt içinde veya yurt dışından gelecek öğrencilere yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konferans, sempozyum, seminer ve sertifikalı eğitimler düzenlemek, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli paylaşımlar yapılmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanları kapsamında dış paydaşlara eğitim alanında danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Merkez tarafından sunulan eğitim hizmetinin kursiyerler ve akademisyenler tarafından değerlendirilerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.

d) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenme süreçlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrenme ve öğretme ile ilgili nitelikli eğitimler vermek.

f) Akademik ve idari personelin ihtiyacına yönelik olarak, iletişim becerilerini ya da yabancı dil bilgisini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmak.

g) Eğitim kalitesini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmaları yürütme; araştırma sonuçlarını yayımlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

ğ) Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz eğitimler planlayarak topluma katkı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin güçlendirilmesine yönelik eğitim programları, araştırma çalışmaları ve değerlendirme faaliyetleri, kamu ve özel kuruluşlara yönelik ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim programı ve sertifika çalışmaları yürütmek.

b) Üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirmek ve öğrenme başarısını artırmak ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akademik özelliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma gibi konularda yardımcı olmak.

c) Öğrenim becerilerini geliştirmek isteyen tam ve yarı zamanlı akademik personele destek olmak, bilgi vermek ve rehberlik etmek amacıyla; akademik personele öğretimi zenginleştirmeye yönelik öğretim modeli, strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin eğitim programlarına ek olarak etkili iletişim, sınıf yönetimi, sunum teknikleri gibi konularda seminer ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı programlar düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve uzaktan eğitim aracılığı ile ilgili eğitim programlarını gerçekleştirmek.

d) Toplumsal bağlamda dezavantajlı grupların eğitim ihtiyaçlarını kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz olarak desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişinin kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının görevine aynı usulle son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliklere sahip Üniversite bünyesinden veya haricinden üç kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi ile ilgili kurum yetkilisinin onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir.

(2) Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.