13 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31688

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesine öğrenci kaydı, eğitim-öğretimin sürdürülmesine dair esaslar, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) Değeri: Öğrencinin Fakülteye kayıt olduğu andan itibaren bulunduğu zamana kadar aldığı ve sayısal değeri olan her bir dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Araştırma Projesi Dersi: Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimlerini tamamlamaları için gerekli olan, ilgili koordinatörlük tarafından öğrenci tercihleri doğrultusunda atanan bir danışman eşliğinde tamamlanan teorik ya da deneysel çalışmayı,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) CUZEM: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

e) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,

f) Dekanlık: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını,

g) Ders kaydı: Bir öğrencinin her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde gerekiyorsa öğrenim harcını yatırıp, alması gereken dersleri seçerek danışmanına onaylatmasını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

h) Eğitim-Öğretim Komisyonu: Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

ı) Ekle/bırak haftası: Kayıt yenileme tarihi bitiminden sonraki danışman ders onayı ve derslere başlama tarihinden sonraki ilk haftayı,

i) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,

k) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

l) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve örgün veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,

n) Ön koşullu ders: Öğrencinin önceden belirli ders veya dersleri alıp başarması koşuluyla alabileceği dersleri,

o) Özel öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimini sağlık ve benzeri sebeplerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde sürdürmek isteyen öğrenci veya başka üniversitelerde öğrenim görmeleri uygun görülen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini,

ö) Rektörlük: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

r) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinliği,

ş) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

t) Yaz Öğretimi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitenin belirlediği mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzeninden sorumlu fakülte komisyonları

MADDE 5 – (1) Eczacılık Fakültesi bünyesinde yürütülen teorik ve uygulamalı dersler, stajlar, araştırma projesi dersleri, öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, program akreditasyon ve stratejik plan süreçleri, atık yönetim ve risk değerlendirme, öğrenci değişim programları gibi alt faaliyetlerin tamamı kurumsal yapıya uygun bir komisyon veya koordinatörlük tarafından yürütülür.

(2) Fakülte komisyonları ve koordinatörlükleri Dekanlık tarafından yönlendirilen konularda veya kendi olağan gündemleri ile toplanırlar ve aldıkları karar ve önerileri komisyon tutanakları halinde düzenli olarak Dekanlığa iletirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi ve Rektörlükçe ilan edilen süre içinde uygun görülen yöntemle, istenilen belgelerle başvurulması gerekir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Yatay geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

(2) Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenecek esaslara göre, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurmak suretiyle yaparlar ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişilerce yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Fakülte öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Fakülteye kayıt yaptırmış veya yaptırmak isteyenlerin belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, öğrenci belgelerinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine göre veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dekanlığın koordinasyonluğu ile yürütülür.

Akademik danışmanlık

MADDE 7 – (1) Fakülteye kaydolan her öğrenci için öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrencilere öğrenimi süresince eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayını vermek.

ç) Eğitim-öğretim ile ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.

d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yatay geçişler ve ders intibakları

MADDE 8 – (1) Fakülteye kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

(2) Yatay geçişlerde katkı payının hesaplanmasında öğrencinin önceki eğitiminde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanıyla gelen öğrencilerin kayıtları ilan edildikleri sınıflara yapılır. Yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri Yatay Geçiş ve Muafiyet Komisyonu tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre eğitim-öğretim başlamadan önce kesinleştirilir.

(4) Merkezi yerleştirme puanına göre, lisans ortalamasına göre ve daha önce herhangi bir yükseköğretim programından mezun olarak Fakülteye başvuran öğrencilerin intibak ve muafiyet işlemleri Fakültenin Yatay Geçiş ve Muafiyet Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Özel öğrencilik

MADDE 9 – (1) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenci değişim programları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimlerini Fakültede sürdürmek isteyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Fakülteye kabul edilirler:

a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulları özel öğrenci olarak Fakültede öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşünü içeren belge ile birlikte her yarıyıl başlangıcından önce Fakülteye başvurması.

b) Fakültede öğrenim görmek isteyen öğrencinin kabulüne yönelik olarak, Fakültenin olumlu görüş bildirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul etmesi.

(2) Fakülteye kabul edilen özel öğrenciler, Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları her yarıyılda öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.

(3) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim programları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğrenciler; talep etmeleri, ilgili akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi ve özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin mevzuatına uygun bir şekilde ilgili kurullarınca kabul edilmeleri hâlinde özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilir.

(4) Değişim programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı oldukları üniversiteye öder. Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu ücretini dersi aldıkları üniversiteye öder.

(5) Özel öğrencilikle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Fakültede gündüz öğretimi yapılır. Bu kapsamda teorik ve uygulamalı dersler, staj, araştırma projesi dersi ve benzeri çalışmalar yürütülür.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için ilgili yönergeye göre talepte bulunabilirler. Bunun için güz ve bahar yarıyılının ilk iki haftasında muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Dekanlığa başvururlar. Fakültenin ilgili komisyon ve yönetim kurulunca; öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde Dekanlığa yapılır.

(3) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 36 ncı maddede belirtilen tabloya uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

(4) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 36 ncı maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve AGNO’ya dâhil edilir. Ancak öğrencinin muaf olduğu dersler transkriptinde not olarak belirtilmemiş (MU şeklinde gösterilmişse) ilgili yönetim kurulu tarafından CC veya 60/100 şeklinde not karşılığına dönüştürülür.

(5) Eğitim-öğretim başlamadan önce, kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl derslere başlandığı dönemde yapılır.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve süresi

MADDE 12 – (1) Fakültenin eğitim süresi beş yıl (10 yarıyıl) dır. Eğitim-öğretim güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılın ders dönemi 14 haftadan az olmamak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Fakültenin azami öğrenim süresi sekiz yıldır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Azami eğitim-öğretim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(7) Azami eğitim-öğretim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ek sınav sonucu başarısız ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Ek sınav sonucu Fakülteden mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(10) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için ilişiği kesilen birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dersler, gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille verilebilir.

Öğretim birimi ve kredi

MADDE 14 – (1) Fakültede dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Öğretim birimi kredidir. Bir ders hem teorik, hem de uygulamalı olabilir. Bu kredinin karşılığı olarak her bir dersin kredisinin AKTS’ye uygun dönüşümü yapılarak Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programı, aşağıda açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar, pratik çalışmalar, stajlar, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin varsa ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) Fakülteden mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dâhil 300 AKTS denkliğinde ulusal kredi karşılığı ders, uygulama ve stajın alınmış ve tamamlanmış olması gerekmektedir.

(4) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS ve kredi karşılıkları, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu ve Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Ders kredisine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Bir saat teorik ders veya iki saat klinik çalışması bir kredidir.

b) Üç saatlik laboratuvar dersleri iki kredidir.

c) Araştırma Projesi Dersi, iki saat teorik ve iki saat uygulamadan oluşmaktadır ve karşılığı dört kredidir.

ç) Zorunlu staj programında yer alan, yaz stajları iki kredi, 5. sınıftaki dönem içi stajların (Eczacılık Uygulamaları I ve II) her biri altı kredidir.

(6) Müfredatta yer alan derslerin kredi/AKTS değerleri Fakültenin ilgili komisyon ve kurullarınca belirlenir, Senato tarafından onaylanır.

Ders alma ve bırakma

MADDE 15 – (1) Fakültede bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati ve miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 36 saati geçemez. Araştırma Projesi Dersleri, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersi kalan ancak azami saat miktarı yüzünden ders alamayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl için istemeleri halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla azami saat miktarına ilaveten bir ders alabilir.

(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin alınıp başarılması gerekir. Ön şartlı dersler, dersi veren anabilim dalı kurul kararı sonrasında Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir ve ders bilgi paketinde belirtilir.

(4) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde bu dersleri normal müfredatına göre almaya devam eder.

(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar ve/veya alt yarıyıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin çakışması halinde öncelikli olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt yarıyıldan kalan dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da birinci fıkrada belirtilen azami ders saati sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(7) Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihi ve danışman onayını takip eden ilk hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(8) Kayıt yenilemenin başladığı haftadan itibaren ilk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması halinde devam zorunluluğu olmak şartıyla başka bir seçmeli ders seçilir.

(9) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten iki kez başarısız olduğu takdirde, isterse bunu izleyen yılda devam şartını sağlamak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS kredisinden az olamaz.

(2) Birinci sınıf öğrencileri, birinci sınıfın güz ve bahar yarıyılındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu, alması gereken veya alamadığı dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler. Derslerin çakışması durumunda öğrenciler öncelikle devam zorunluluğu olan alttaki dersi alır ve üsttekini bırakır.

(4) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması durumunda öğrenciler, katkı payını ödemek koşuluyla eğitim-öğretimlerine devam ederler.

(5) Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları veya hiç almadıkları zorunlu bir ders, programlarından çıkarıldığında, yerine Fakülte Kurulu tarafından uygun görülen kredi ve AKTS bakımından eşdeğer bir dersi alırlar.

(6) Öğrenciler mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 17 – (1) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,40’ın üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurulların onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan 36 saati aşmamak kaydıyla en fazla 2 ders alabilir. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.

Alınan dersi transfer etme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler; Fakültenin ilgili kurullarından önceden izin almak koşuluyla, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili değişim programının usul ve esaslarına göre, Fakülte Kurulunun kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları öğrenci durum belgesinde belirtilir.

Ön koşullu dersler

MADDE 19 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren anabilim dalının önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programları

MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Başarı Durumu

Ders kaydı işlemleri

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen Fakülte akademik takviminde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorundadırlar.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl için ders kaydı yapmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamazlar. Öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir.

(5) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı, Dekanlık tarafından kesinleştirilir.

(6) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle bırak/mazeret haftasından önce Dekanlığa başvururlar.

(7) Mazeretleri Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında danışmanları aracılığıyla yapabilirler.

(8) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Ancak kayıt dondurma üst üste iki defadan fazla olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve YÖK tarafından belirlenen geçerli nedenler çerçevesinde, belgelendirilmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla lisans eğitimi boyunca dört yarıyıl/iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Ciddi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 23 – (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj (zorunlu stajlar hariç), araştırma gibi imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

(3) Bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin katılmadıkları dersler için izinli ve mazeretli sayılmalarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Bu durumdaki öğrenciler belgelendirilmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 5 güne kadar ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

Dersler ve süreleri

MADDE 24 – (1) Bir ders saatinin süresi 50 dakikadır.

(2) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre programlarındaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili düzenlemeleri yapar ve Senatonun onayına sunar.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler Bölüm/Anabilim Dalının önerisi ve Senatonun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Seçmeli dersler, aşağıda açıklanan alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler, Fakülte müfredatında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir. Bu derslerin kredileri, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %20’sini oluşturacak şekilde düzenlenir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; Fakülte müfredatında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir. Öğrenim süresi boyunca her öğrenci en az bir alan dışı seçmeli ders almak zorundadır. Alan dışı seçmeli derslerin sayısı, gerek görüldüğünde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilir. Öğrenci başarısız olduğu alan dışı seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu alan dışı seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç alan dışı seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir alan dışı seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarısız oldukları alan dışı seçmeli bir ders yerine başka bir alan dışı seçmeli ders alabilirler. Vazgeçilen alan dışı seçmeli ders yerine yeni bir ders almak zorunludur.

Araştırma projesi dersi ilkeleri

MADDE 25 – (1) Fakültenin Araştırma Projesi Koordinatörlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenciler 5. sınıf güz ve bahar yarıyıllarında Araştırma Projesi Dersi alırlar ve mezuniyet aşamasında ilgili yönergeye göre bir tez hazırlarlar.

Devam zorunluluğu ve ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez. Zorunlu ders kapsamında geçen staj uygulamalarında devam zorunluluğu tam zamanlı olmak üzere takip edilmelidir.

(2) Ders sorumluları isim okuyarak, imza toplayarak veya başka bir yöntemle yoklama yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

(3) Sağlık raporu sunulması veya herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Öğrenci, başarısız olduğu ders/dersleri tekrar alır. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci derse devam etmek ve açılacak ara sınavlara katılmak zorundadır. Daha önce devam yükümlülüğünü yerine getiren ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı olan öğrencilerin önceki ara sınav notları geçerli değildir.

(5) Laboratuvar derslerinde, uygulamadan başarısız olan öğrencilerin durumu ilgili anabilim dalı kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeni dönemde uygulamaların ne kadarına katılması gerektiği ilgili yarıyıl başında ilan edilir.

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı/ek sınav ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türlüdür. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı yapılabilir. Sınav tarihleri dekanlık tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyılda/yılda kayıtlarını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavları CUZEM’in teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenen günlerde oturumlar halinde yapılır. Ortak zorunlu derslerin her biri için en az bir ara sınav yapılır.

(6) Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(9) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Ara sınavlar

MADDE 28 – (1) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait uygulamaların ara sınav yerine geçip geçmeyeceği Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Uygulamalı laboratuvar derslerinde ara sınavın yıl sonu notuna katkısı % 60 diğer derslerde ise % 40’tır.

(2) Araştırma Projesi dersi kapsamında verilecek not Araştırma Projesi Dersi Yönergesi gereğince düzenlenir.

(3) Ara sınavların sonucu, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda Fakülte Kurulu tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin;

1) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılması,

2) Haftalık ders saatinin tamamı kuramsal olarak yapılan derslerin en az %70’ine katılması,

3) Haftalık ders saati hem uygulamalı hem de kuramsal olarak yapılan derslerin en az % 70’ine katılması,

gerekir.

b) Uygulamalı derslerde, öğrencinin yarıyıl sonu sınavına katılabilmesi için gereken başarı koşulu, dersi veren anabilim dalı tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavları

MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda bütünlemede alınan not geçerlidir.

b) Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az 3 gün ara verilir. Ancak zorunlu hâllerde Senato tarafından bu süre azaltılabilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl sonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

Tek ders sınavı

MADDE 31 – (1) Tek ders sınavı, mezuniyet aşamasına gelmiş ve bir dersten başarısız olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, derse kaydını yaptırmak (daha önceden bu dersi almak) ve dersin devamını almış olmak kaydıyla tek ders sınav hakkı verilir. Yaz okulu sonunda veya yaz döneminde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere de Eylül ayında tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan yaz okulu başarı notlarında bu şart aranmaz.

(2) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonraki üç işgünü içinde dilekçelerini dekanlığa vererek bu haktan yararlanırlar.

(3) Bu sınavdan alınan puan, ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu 60 veya üzeri olan notların harf karşılığı Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 32 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları takip eden 7 gün içerisinde başvuranlardan mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenlere ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Yarıyıl sonu, bütünleme sınavı ve yaz okulu ara sınavları için mazeret kabul edilmez.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime sınav programı ilan edildikten sonra üç işgünü içinde dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(5) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınavlarına girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

(6) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava katılmamış olan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.

Ek sınavlar

MADDE 33 – (1) 12 nci maddede belirtilen süreler sonunda gerekli şartları sağlayan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkına ilişkin hükümler şunlardır:

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir.

d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.

e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken AGNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç üç işgünü içinde Dekanlığa yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa gerekli not düzeltmesi yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 35 – (1) Fakültede Senato tarafından kabul edilen bağıl değerlendirme yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Notlar ve dereceleri

MADDE 36 – (1) Fakültede ders geçme ham başarı alt sınırı (HBAS) notu 55’tir. Yarıyıl sonu sınav sınırı YSSS (öğrencinin ara sınav notlarının ortalaması ne olursa olsun, öğrenci bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden alınması gereken belli bir baraj notu) 60 puan’dır.

(2) Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 veya üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, yarıyıl sonu sınav sınırı (YSSS) ve ham başarı alt sınırını (HBAS) geçen öğrencinin o dersteki ham başarı notunun harf karşılığına dönüştürülmesinde aşağıdaki Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

                                            Ham Başarı Notu                             Harfli Notu

                                                     55-59                                            DD

                                                     60-64                                             DC

                                                     65-69                                             CC

                                                     70-79                                             CB

                                                     80-84                                             BB

                                                     85-89                                             BA

                                                    90-100                                           AA

(3) Yarıyıl sonunda kesinleşen ders başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki çizelgeye göre verilir.

                              4’lük sistem

Harf Notu           Ağırlık katsayısı          Derecesi                                  Anlamı

AA                               4,00                    Pekiyi                                      Geçer

BA                               3,50                    İyi-Pekiyi                                Geçer

BB                               3,00                    İyi                                            Geçer

CB                               2,50                    Orta-İyi                                   Geçer

CC                               2,00                    Orta                                         Geçer

DC                               1,50                    Orta                                         Geçer

DD                               1,00                    Orta                                         Geçer

FF                                0,00                    Başarısız                                  Geçmez

YT                                                          Yeterli                                     Geçer

YZ                                                          Yetersiz                                   Geçmez

MU                                                         Muaf                                       Geçer

DZ                                                          Devamsız                                Geçmez

GR                                                          Sınava Girmedi                       Geçmez

UB                                                          Uygulamada Başarısız             Geçmez

(4) Üçüncü fıkrada yer alan harf notlarının anlamları aşağıdaki gibidir:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

b) Yarıyıl içinde bir dersten devam alamayan öğrenciye DZ notu verilir. Bu not öğretim elemanınca yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsız olunan dersin ara sınav notu geçersizdir.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.

ç) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

d) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

e) MU notu, 10 uncu maddeye göre muafiyeti ve intibakı yapılan derslere verilir. Öğrencinin muaf olduğu derslerin varsa sayısal değeri ortalama hesaplamalarında değerlendirilmeye katılır.

f) UB notu laboratuvar, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan öğrencilere verilir.

g) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60/100) ve üzerinde ise ve bağıl değerlendirme uygulandığında bu not geçmez not alıyorsa, altmış (60/100) ve üzerindeki notlar CC olarak verilir.

ğ) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre harfli notlara dönüştürülür.

h) YZ, DZ, GR ve UB notları, not belirtmeksizin başarısız olarak değerlendirilir.

ı) Kopya çeken öğrencinin suçu sabit olması halinde notu FF olarak verilir.

i) FF notu alan öğrenci, başarısız olduğu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi alarak ara sınavına girmek zorundadır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 37 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı ve not ortalamalarına katılan dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ağırlıklı puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile AGNO bulunur. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile verilen dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmelerine ilişkin esaslar

MADDE 38 – (1) Öğrenciye lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin öğretim planında öngörülen bütün derslerden başarılı olması ve AGNO değerinin en az 2,00 olması gerekir. Tüm derslerden başarılı olduğu halde AGNO değeri 2,00’den aşağı olan öğrenciler ders kaydı yapmak şartıyla öncelikle DD ve DC ile geçtikleri dersler olmak üzere başardıkları dersleri tekrar alıp AGNO değerini yükseltmek zorundadırlar. AGNO değeri 2,00 ve daha yukarı olan öğrenciler de not yükseltmek için isterlerse başardıkları dersleri yeniden alabilirler. Öğrenci tekrar aldığı dersin ara sınavına, final ve başarısız olması hâlinde bütünleme sınavlarına girmek zorunda olup aldığı en son not geçerlidir.

(2) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm derslerden başarılı olan, AGNO değerinin 100’lük sistemdeki karşılığı 75-85 arasındaki öğrenciler onur öğrencisi listesinde, 86-100 arasındaki öğrenci ise yüksek onur öğrencisi listesinde yer alır. Onur belgesi/yüksek onur belgesi, Dekanlık tarafından verilir. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez.

Tebligat

MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Fakülteye bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

ç) 12 nci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimini tamamlayamaması.

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması ve ilişik kesme işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların öğrenci dosyaları, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazılı talebi üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Mezuniyet

MADDE 41 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, başarı ile tamamlamış olması ve 14 üncü ve 38 inci maddelerde yer alan şartları sağlaması gerekir.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, ders uygulama ve stajlarını tamamladığı tarihin bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir.

Diplomalar

MADDE 42 – (1) Beş yıl süreli eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngörülen bütün koşullarını sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Öğrenciye gerekli olduğu takdirde, diplomalar hazırlanıncaya kadar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan, Dekanın imzasını taşıyan bir geçici mezuniyet belgesi imza karşılığı elden verilebilir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin belirlediği vekiline imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi hâlinde ikinci nüsha diploma düzenlenir.

Diploma eki

MADDE 43 – (1) Fakülte programını başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalarına ek olarak verilen belgedir.

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Sertifikalar

MADDE 44 – (1) Fakülte, Rektörlüğün onayıyla uzun ve kısa süreli kurslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programı düzenleyebilir. Bu programların bitiminde, verilen eğitimi belirten ve diplomalarda bulunması öngörülen bilgileri ve imzaları taşıyan sertifikalar Dekanlık tarafından verilebilir.

Not dönüşüm tablosu

MADDE 45 – (1) Genel başarı notlarının 100’lük sistem veya 4’lük sisteme dönüştürülmesinde kullanılacak not tablosu Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 46 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadırlar. Ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitim-Öğretim Komisyonu

MADDE 47 – (1) Eğitim-Öğretim Komisyonu; ders içerikleri, yeni ders önerileri, müfredat değişiklik ve güncellemeleri gibi konuları değerlendirmek üzere bir dekan yardımcısı, üç bölüm başkanı ve raportör öğretim üyesinden oluşur.

Eğitim-Öğretim Komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 48 – (1) Eğitim-Öğretim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Komisyon gündemindeki konuları görüşür, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, gerekli olan hallerde anabilim dallarının görüşüne başvurur.

b) Eğitim-öğretim programında değişiklik yapma önerisi (yeni ders açma, mevcut bir dersin kapatılması, var olan derslerde değişiklik (ad, kod, içerik, kredi ve benzeri)) gibi konular değerlendirmeye alınır.

c) Rektörlük tarafından yönlendirilen konuların incelenerek görüş bildirilmesi.

ç) Eğitim-Öğretim Komisyonu, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, akademik ve idari personelin veya öğrenci temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinler.

d) Eğitim-Öğretim Komisyonu, akademik birimlerden gelen veya Rektörlükten gelen konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve prosedürlere göre inceler, değerlendirir, alınan kararları öneri olarak Dekanlığa sunar.

e) Eğitim-Öğretim Komisyonu; mevzuat ve prosedüre uygun bulunmayan önerileri, gerekirse ilgili birime tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir, yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler.

f) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapar ve fikir alış-verişinde bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hüküm bulunmayan hususlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 36 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.