13 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31688

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci savunma öncesinde tezini teslim ederken, yüksek lisans tez çalışmasından hazırlanmış bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitüsü tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan öğrenci savunma öncesinde tezini teslim ederken, doktora tez çalışmasından hazırlanmış bir yayını tezi ile birlikte sunar. Bu yayının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 45 inci maddenin beşinci fıkrası ile 56 ncı maddenin onuncu fıkrası hükümleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2017

30140

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2021

31544