13 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31688

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde; öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisans eğitim-öğretiminde yıl, güz ve bahar yarıyılı ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili fakültelerce ilan edilen eğitim-öğretim sürecini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Alan dersi: Toplum ağız diş sağlığını içeren saha çalışmalarına dayanan uygulamalı dersi,

ç) Bölüm/Anabilim dalı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalını,

d) Bölüm/Anabilim dalı akademik kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili bölüm/anabilim dalı akademik kurulunu,

e) Bölüm/Anabilim dalı başkanı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalı başkanını,

f) Danışman: Fakültede lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere Dekanlık tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dekan: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ğ) Ders: Teorik, pratik, klinik ve alan dersini,

h) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

j) Klinik ders: Dördüncü ve beşinci sınıflarda bölüm/anabilim dallarında yürütülen, bilgi, beceri ve yetkinliklerin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan uygulamalı dersi,

k) Kredi sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat uygulama karşılığı bir kredi olan Ulusal Kredi Sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

l) Muaf: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

m) Öğrenci: Eğitim yapmak üzere Fakültede kayıtlı olan lisans öğrencilerini,

n) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın uluslararası öğrencilerden alınacak ücreti,

o) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Pratik ders: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda klinik öncesi laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamalı dersi,

r) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ş) Teorik ders: Teorik bilgiye dayalı kuramsal dersi,

t) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri belgeleri,

u) Uzaktan eğitim-öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı çevrimiçi (online) öğretim yöntemini,

ü) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

v) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyılları şeklinde ifade edilen, yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az on dört hafta, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için Fakülte tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,

z) Yıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir öğretim yılını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

bb) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Eğitim-Öğretim

Süresi ile Ders Alma ve Muafiyet

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçevesinde kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrencilik hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders kaydını yapar. Kayıt danışman onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci ekle-sil haftasında ders değişikliği yapabilir. Yenilenen program danışman onayı ile kesinleşir.

(3) Program kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt veya ekle-sil haftasında programını yenileyen öğrenciler, gerekçeleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde, ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılamaz.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokullarında kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılında gerçekleştirilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler güz yarıyılında yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Yönetim Kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim süresi beş yıldır. Öğrenciler, azami sekiz yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

(2) Azami süre sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 29 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, azami öğrenim süresi sonunda eğitimini tamamlayamayan tüm öğrencilerin sınıf ve ders durumları değerlendirilerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda beşinci sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın her ders için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencinin yapılan bu sınavlardan başarılı sayılabilmesi için en az C3 notu alması gerekir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan beşinci sınıf öğrencilerine öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiren beşinci sınıf öğrencilerine iki yıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı, programına almadığı için devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan beşinci sınıf öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

e) Verilen ek süre ve ek sınav hakları sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Ek sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başarısız oldukları sınav sonuçlarının ilanını izleyen on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için ilgili programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel akademik ortalamaları 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen beşinci sınıf öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere ortak zorunlu ve/veya seçmeli derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yıl/yarıyıl başlangıcından en geç on beş gün önce Yönetim Kuruluna verir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında verilen sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Ek sınav ve ek süre haklarını kullanan tüm öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran veya bir üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlararası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılının kayıt haftasından önce Dekanlığa yazılı olarak başvurusunu yapar. Yönetim Kurulunun aldığı muafiyet kararı ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 25 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültede derslerin başladığı yarıyılda yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Yılı/Yarıyılı, Eğitim-Öğretim Dili, Danışman, Eğitim-Öğretim

Programı, Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul

Eğitim-öğretim yılı/yarıyılı

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az yirmi sekiz en çok otuz iki haftadan oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan genel sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Klinik ders programları, Fakültenin akademik takviminin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Ancak, klinik dersler gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir. Eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(2) Fakültede yıl, güz/bahar yarıyılı esasına göre örgün eğitim-öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Tüm derslere devam zorunludur. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan eğitim ve öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir.

Danışman

MADDE 14 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrenci ile iletişimde olur, öğrenciyi tüm öğrenimi boyunca mezun olana kadar izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda/yılda izleyeceği dersler ve programında yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, derslerin program içindeki dağılımı ve özellikleri göz önüne alınarak danışman tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin kayıt yenileme ve mezuniyet işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

(3) Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim programı, aşağıda yer alan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketi; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yıl kodu, kredisi, saat sayıları, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, eğitim-öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgileri içerir.

b) Ders bilgi paketi; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tabloları içerir.

(3) AKTS’ye göre diş hekimliği eğitim-öğretim programı 225 AKTS zorunlu, ortak zorunlu ve 75 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak eğitim-öğretim programında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ve Üniversite Yaşamına Giriş dersleridir.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci tarafından seçilecek olan seçmeli derslerin öğrencinin Fakültedeki haftalık ders programına uyumlu olarak seçilmesi gerekmektedir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve eğitim programı yeterlilikleri kapsamında olan belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim programı yeterlilikleri kapsamında olmayan ve farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(5) Bir öğrenci eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla üç adet SEC kodlu seçmeli ders alabilir.

(6) Bir dersin AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesiyle hesaplanır.

Ders tekrarı

MADDE 17 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri bir sonraki öğretim yılının ilgili yarıyılında kaydını yaptırarak ve derse devam ederek bulunduğu sınıfta tekrar eder.

(2) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu dersleri sınavlarına girerek üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(3) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı yarıyılda tekrar edilir (ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir). Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Öğrenci bu seçmeli dersin otomatik olarak yüklenmesini istemediği taktirde yazılı olarak Dekanlığa başvurduğunda, bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinir. Vazgeçilen seçmeli ders öğrencinin üzerine tekrar yüklenilemez, ancak öğrencinin transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci öğrenimi süresince en fazla üç seçmeli dersi üzerinden silebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler, Yönetim Kurulu kararı ile başarısız oldukları seçmeli bir ders yerine başka bir seçmeli ders alabilirler. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Seçmeli derslerden başarısız olunursa, aynı ders bir sonraki yarıyılda açılmaz ise öğrenci başka bir seçmeli dersi seçebilir. Öğrenciler başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan seçmeli dersler yerine aynı yarıyılda yer alan seçmeli dersleri Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler.

(4) Öğrenciler 26 ncı maddenin on üçüncü fıkrasında sayılan haller hariç olmak üzere daha önce yükledikleri ve başarılı oldukları Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ilgili tüm derslerin hiçbirini tekrar yükleyemezler.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan tüm derslere devam zorunludur. Tüm derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dahil olmak üzere teorik ders saatlerinin %30’undan, klinik/pratik/alan ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz, F1 (devamsız) notu alarak sınıfta kalır.    

(2) Derse devam durumları, ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi ara sınav ya da genel sınavdan önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul

MADDE 19 – (1) Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Her eğitim-öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu dersler bir sonraki yılın ön koşuludur.

(2) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programın yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Klinik ders ve pratik ders uygulama ve telafi

MADDE 20 – (1) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik ders ve pratik ders çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik ve pratik ders uygulamalarının içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari iş ya da işlem sayısı ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında veya klinik ve pratik ders uygulamasının başında öğrencilere duyurulur. Bir dersin eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan klinik ders iş ya da işlem sayısının asgari oranı, o ders için öngörülen klinik ders iş ya da işlem sayısının %70’inden fazla olamaz.

(2) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlem sayısı asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan iş ya da işlemleri tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresi, klinik ders ve pratik ders çalışmasının sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili bölüm/anabilim dalınca belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında veya klinik ders ve pratik ders başında öğrencilere duyurulur ve Dekanlığa resmi yazı ile bildirilir.

(4) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlemleri verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Klinik dersler

MADDE 21 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar, klinik ders yıllarıdır. Klinik dersler uygulamalı ders şeklinde yapılır ve klinik dersler için ara sınav ve genel sınav uygulanır. Sınavlar klinik uygulama şeklinde ve/veya yazılı/sözlü olarak da yapılabilir.

(2) Klinik derse devam eden ancak genel sınavda başarılı olamayan veya bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ya da işlem sayısını tamamlayamadığı için genel sınava giremeyen, ancak eksik iş ya da işlemlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır. Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı tanınmaz.

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda teorik, klinik, pratik, alan ve benzeri derslerin yapılması ve herhangi bir kurumdan Fakülteye öğrenci başvurusu kabul edilmez.

Dördüncü sınıf klinik ders telafisi

MADDE 22 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci genel sınav tarihine kadar klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik veya başarısız olan öğrenci genel sınava alınmaz.

(2) Klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik olan ancak, klinik iş ve işlemlerin (uygulamanın) asgari oranlarını (%70) tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) tamamlaması için telafi süresi, akademik takvimde belirlenen tarihlerde, en fazla on iş günü olacak şekilde verilir. Bu sürede klinik iş ve işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik iş ve işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik dersi (uygulamayı) bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen asgari klinik iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını (%70) klinik dersin verildiği eğitim-öğretim yılında/yarıyılında belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, genel, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. O klinik dersi (uygulamayı) bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik iş ve işlemlerini (uygulamalarını) tamamlayamayan öğrenciler genel sınavlara giremez.

(2) Klinik ders süresi içinde bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik olan, ancak klinik iş ve işlemlerin (uygulamaların) asgari oranlarını tamamlayan veya genel sınavdan başarısız olanlar klinik ders tekrarına kalırlar. Bu durumdaki bir öğrenci, klinik ders tekrarlarına o yılın akademik takviminde belirtilen tarihte başlayarak Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Entegre klinik dersleri için on dört tam iş günü, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pedodonti, Periodontoloji klinik derslerinde yedi tam iş günü klinik ders tekrarı yapar.

(3) Akademik takvimde belirtilen tarihte başlayan klinik ders tekrarında başarısız olan öğrenciler (F1 notu alan öğrenciler hariç) aynı klinik ders tekrarı süreleri ile uygun bulunan bir tarihte ikinci klinik ders tekrarını yaparlar. İkinci klinik ders tekrarından da başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında, yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek klinik dersi tekrarlar.

(4) Yıl içinde bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını tamamlamamış ve/veya klinik derse devam etmemiş, F1 notu almış öğrenciler bu klinik derslerini yeni eğitim-öğretim yılında, yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek tamamlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme, Ayrılma, İzinler ve Mezuniyet

Ders başarı notu

MADDE 24 – (1) Tüm derslerdeki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Ders başarı notu; ara sınav/ara sınavlar not ortalamasının %40'ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60'ının toplanması sonucunda elde edilir.

(3) Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan ders başarı not ortalamasının (alan dışı seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç) en az 55 (C3) olması gereklidir. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek 25 inci maddedeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.

(4) Sınav notları çevrimiçi/yazılı olarak ilan edilir.

Notlar

MADDE 25 – (1) Tüm sınavlarda ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar          Başarı Notu         Katsayı

95-100                  A1                  4,00

90-94                    A2                  3,75

85-89                    A3                  3,50

80-84                    B1                   3,25

75-79                    B2                   3,00

70-74                    B3                   2,75

65-69                    C1                   2,50

60-64                    C2                   2,25

55-59                    C3                   2,00

50-54                     D                   1,75

0-54                      F3                   0,00

                              F2                   0,00

                              F1                   0,00

                              F4                   0,00

(2) Harf notu karşılıkları aşağıdaki şekildedir:

a) F1: Tüm derslere devamsızlık ve/veya klinik ve pratik derslerde dersin verildiği eğitim-öğretim yılı/yarıyılında ilgili ders için belirlenen klinik veya pratik ders iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarının belirlenen sürede tamamlanamaması nedeniyle ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı, bütünleme, klinik ders tekrarı ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.

b) F2: Genel veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

c) F3: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.

ç) F4: Klinik ders (dördüncü sınıf) ve pratik ders iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik olduğu için genel sınava girememiş; ancak klinik veya pratik ders iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını (%70) tamamlamış öğrencilere (beşinci sınıf hariç) bütünleme ve tek ders sınavına kadar verilen telafi süresince F4 notu verilir. Öğrenci eksik klinik veya pratik ders iş ve işlemlerini (uygulamalarını) akademik takvimde belirtilen telafi süresinde tamamlamak zorundadır. Telafi süreci sonunda eksik olan klinik veya pratik ders iş ve işlemlerini (uygulamalarını) tamamlayamayan öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu F4 olarak gösterilmeye devam edilir. Başarısız öğrenci sınıfta kalır.

(3) Zorunlu tüm derslerden A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 ve C3 notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Ortak zorunlu dersler ve alan dışı seçmeli dersler için alınan D notu geçer not olarak sayılır.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı şeklinde uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yüz yüze veya gerekli görüldüğü hallerde çevrimiçi yapılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Çevrimiçi sınavlarda Fakülte tarafından belirlenen koşullar geçerlidir. Aksi halde öğrenciler yüz yüze ya da çevrimiçi sınavlara alınmazlar.

(2) Klinik, pratik ve alan derslerinin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda en az bir, en çok iki ara sınav yapılabilir. Ara sınavlar dersin olduğu yarıyıl içinde ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenen herhangi bir hafta içerisinde dersin gün ve saatinde yapılır. Ara sınavlar dışında bu derslerdeki ödev, laboratuvar, pratik, klinik ve alan çalışmaları ve benzerlerinin notları ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav tarihinden önce ilan edilir.

(3) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi mazeret sınavı tarihi ve saati ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav tarihine kadar kullanmak zorundadırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir sınav hakkı verilmez. Öğrenci, mazeret sınavı hakkından yararlanabilmek için ara sınavın bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde mazeret dilekçesini yazılı olarak Dekanlığa vermek zorundadır.

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Klinik, pratik ve alan dersi gibi uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve klinik veya pratik derslerin iş ve işlemlerinin (uygulama) asgari oranlarını tamamlayan öğrencilere genel ve/veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyılı sonunda yapılır. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme ve tek ders sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

(5) Genel, bütünleme ve tek ders sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen yer, gün ve saatte ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından yapılır. Genel sınav, bütünleme ve tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyılın başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.

(7) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler ile genel sınav notu F4 olan ancak eksik iş ve işlerini (uygulamalarını) telafi süresinde tamamlayan öğrenciler ilgili yılın/yarıyılın sonunda yapılan bütünleme sınavlarına girebilirler.

(8) Ortak zorunlu dersler için 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre en çok bir dersten F2 veya F3 notu alarak sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir.

(10) Beşinci sınıfta devam zorunluluğunu yerine getirerek aynı klinik dersin ikinci kez tekrarından F2 veya F3 notu alarak sınıfta kalan en çok bir dersten kalmışsa tek ders sınav hakkından yararlanır.

(11) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra yedi gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 55 (C3) başarı notu alması gerekir. Tek ders sınavına giren öğrencinin geçme notunda sadece tek ders sınavından aldığı not geçerlidir, ara sınav, genel sınav ve bütünleme notları dikkate alınmaz. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(12) Bütünleme sınav sonuçları 25 inci maddenin birinci fıkrasına göre ara sınav notları ile birlikte hesaplanarak değerlendirilir.

(13) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler aşağıdaki haklardan yalnızca birinden yararlanabilir:

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak.

b) Ortak zorunlu veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek ders sınavına girmek.

(14) On üçüncü fıkrada belirtilen haklardan birinden yararlanmak isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvurmaları halinde durumları Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(15) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları ÖİDB internet sitesinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra yedi iş günü içinde maddi hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak incelemenin sonucu on iş günü içerisinde Dekanlığa bildirilir. Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilemez.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 10 uncu maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık.

b) Kaydını sildirmek istemesi.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası alması.

(2) Azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile program kaydının yenilenmemesi halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

İzinler

MADDE 29 – (1) Öğrencilere, geçerli mazeretleri nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. İkinci fıkradaki istisnalar hariç, öğrenciler eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilirler. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler, bu Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yarıyılında/yılında almış olduğu dersler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile silinir ve ilgili yarıyıl/yıl eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.

b) Beş yıllık eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, 225 AKTS zorunlu, ortak zorunlu ve 75 AKTS seçmeli ders olmak üzere tamamlamak.

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik ortalama

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Şeref ve yüksek şeref öğrencisi

MADDE 32 – (1) Diş Hekimliği Fakültesi beş yıllık eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel akademik not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, not ortalaması 3,50 ve üzerinde olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az 15 kredilik ders alıp ilgili yarıyılda bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. ÖİDB tarafından Fakülte Dekanlığına iletilen bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Fakülte tarafından ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.

Diplomalar

MADDE 33 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara "Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayarak, diploma almaya hak kazanan öğrencilere ÖİDB tarafından diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) ERASMUS ve Mevlana değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği dersler Fakültede yer alan ERASMUS veya Mevlana Koordinatörleri tarafından belirlenir. Lisans programındaki derslere eş değerlik verilebilir veya yerine sayılabilir. Eş değer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders Üniversite dışı seçmeli ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler Fakültede görev yapan Farabi Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer Üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eş değerleri ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eş değerliği ve Üniversite dışı seçmeli derslerin AKTS kredisi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya ÖİDB sisteminde kayıtlı e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci adres, e-posta değişikliklerini ÖİDB’ye şahsen bildirmekle ve posta/e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür. Değişiklikler bildirilmediği takdirde kayıtlarda mevcut olan son adrese yapılan tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 36 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Fakülteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 37 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Fakülte tarafından belirlenen çerçevede ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği mesleğinin şartlarına uygun olmalıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce Fakültede kayıtlı öğrenciler bakımından 10 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süreleri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.