12 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31687

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Fakülte bünyesinde bulunan anabilim dallarını,

b) Dekan: Fakülte Dekanını,

c) Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış kavramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleri grubunu,

ç) Ders Kurulu Eğitim Komitesi: 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemde; her Ders Kurulunda eğitim-öğretim faaliyetleri ile ölçme değerlendirme faaliyetlerini düzenlemek, sınavda sorulacak soruların öğrenim hedeflerine uygunluğunu denetlemek, sınavları yapmak, sonuçları zamanında duyurmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilmiş Ders Kurulu eğitim sorumlusu ve iki yardımcısından oluşan komiteyi,

d) Dönem: Her eğitim-öğretim yılını,

e) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan Fakültede görevli öğretim üyesini,

f) Eğitim Komisyonu: Fakültede tıp eğitiminden sorumlu üst Danışma Kurulunu,

g) Eğitim sorumlusu: Fakültede Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen, Ders Kurulu, staj, tematik veya entegre staj bloğu veya uygulama dilimi içinde dersi olan anabilim dallarından birinin öğretim üyesini,

ğ) Entegre staj/tematik staj bloğu: Belirli bir tema, sistem veya organ odaklı, birbirini tamamlayan stajların ortak veya bütünleşik bir müfredat ile yürüttükleri klinik eğitimi,

h) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi: 4 üncü ve 5 inci dönemde her staj/staj bloğunda, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ölçme değerlendirme faaliyetlerini düzenlemek, sınavda sorulacak soruların öğrenim hedeflerine uygunluğunu denetlemek, sınavları yapmak, sonuçları zamanında duyurmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilmiş, staj eğitim sorumlusu ve iki yardımcısından oluşan komiteyi,

k) Öğrenci: Fakülte öğrencilerini,

l) Ön hekimlik (intörnlük): Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren on iki aylık eğitim dilimini,

m) Pratik (uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan kuramsal konular ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitim etkinliğini,

n) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

o) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, anabilim dallarınca yürütülen klinik eğitimini,

ö) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçe'dir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem en az yirmi sekiz hafta sürelidir.

(2) Eğitim süresi ile uygulamalarda 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Eğitim sistemi

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim; ilke olarak, ulusal çekirdek eğitim programına dayalı, yetişkin eğitimi ilkelerini temel alan, zaman ve konuda bütünleştirilmiş, topluma dayalı, önceden yapılandırılmış, klinik deneyime erken başlanan, seçmeli konulara yer verilen, güncel ve geçerli ölçme ve değerlendirmede yöntemleri kullanan, sürekli ve düzenli olarak izlenip geliştirilen bir eğitimdir. Tıp eğitimine katkı sağlayacak yenilikçi eğitim etkinlikleri programda yer alır.

Eğitim programı

MADDE 8 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerde eğitim temelde ders kurulları esasına dayanır. 4 üncü ve 5 inci dönemlerde eğitim staj, tematik veya entegre biçimde yapılandırılmış staj blokları esasına göre yürütülür. 6 ncı dönem, uygulama dilimleri hâlinde aralıksız bir yıl süren ön hekimlik (intörn) kademesidir.

(2) Her yıldaki Ders Kurulu, staj, tematik veya entegre staj bloğu veya uygulama dilimi sayıları ve süreleri, anabilim dalları, eğitim sorumluları ve dönem koordinatörlerinin gerekçeli talepleri dikkate alınarak eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

Dersler

MADDE 9 – (1) Mesleki dersler, tıp eğitimi programı kapsamındaki ders kurulları, stajlar ve uygulama dilimlerinde yer alan kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleridir. Üniversite not sistemine uyumda ilk üç yılda tüm döneme yayılan ve o dönemin tüm kurullarını içeren entegre ders, 4 üncü ve 5 inci yıllarda ise stajlar ile tematik veya entegre staj bloklarının her biri, 6 ncı yılda her uygulama dilimi bir ders olarak değerlendirilir.

(2) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunda belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarı ile bitirmek zorundadır. Bu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili, ders geçme esasına göre okutulur ve eğitimin ilk yılında her bir ders altmış ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Bu derslerin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Genel zorunlu dersleri vermeden staj dönemine başlanamaz. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerin başarısı da dikkate alınır. Bu derslerden alınan notlar başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

(3) Fakülte eğitiminin ilk iki yılı boyunca öğrencilere genel zorunlu ders kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Bu eğitim ders yılı başında yapılacak bir seviye tespit sınavında oluşacak kurlar usulüyle yürütülebilir ve bu sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler eğitim programının belli bölümlerinden muaf olabilirler. Bu konudaki uygulama esasları ve hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı açılacağı eğitim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulunca belirlenir ve akademik takvimle birlikte ilan edilir. Ders geçme esasına göre okutulan bu ders, eğitimin ilk iki yılında altmış ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Bu dersin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilir. Mesleki yabancı dil dersini vermeden ön hekimlik dönemine başlanamaz. Yatay geçişlerde mesleki yabancı dil derslerinin başarısı da dikkate alınır. Bu dersten alınan notlar başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

(4) Tıp Fakültesi öğrencileri ilk üç yılda her yarı yılda bir adet olmak üzere toplam altı seçmeli ders almak zorundadır. Ön hekimlik dönemine başlamak için bu dersleri başarı ile tamamlamalıdır. Bu seçmeli derslerin yürütülmesinde 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır.

(5) Fakülte öğrencilerine yönelik yönlendirme (oryantasyon) eğitimleri yürütülür.

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı dönem öğrencilerinin eğitim yılı başında eğitimin ilk gününde yönlendirme eğitimleri yapılır.

b) 1 inci dönem yönlendirme eğitiminde Dekan veya mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı açılış ve Fakülte genelini tanıtan sunum yapar. Üniversitenin olanakları (barınma, yemek, kütüphane, araştırma ve benzeri), Fakültenin olanakları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile uygulanacak olan eğitim programı hakkında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile o yıl görevli Ders Kurulu sorumlularının hazırlamış olduğu ve katıldığı program çerçevesinde öğrenciler bilgilendirilir. Öğrenciye akademik danışmanlık sistemi ile ilgili bilgi verilir.

c) 2 nci ve 3 üncü dönem yönlendirme eğitiminde içeriğini dönem koordinatörü ve yardımcısının belirleyeceği bir program çerçevesinde öğrenciler bilgilendirilir.

ç) 4 üncü ve 5 inci dönem yönlendirme eğitiminde uygulanacak olan eğitim programı hakkında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile o yıl görevli staj, tematik veya entegre staj blokları eğitim sorumluları tarafından öğrenciler bilgilendirilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğince görevlendirilecek bir Başhekim yardımcısı ve yetkili personel tarafından başta hastane güvenliği ve enfeksiyon kontrol önlemleri olmak üzere hastanenin genel işleyişi hakkında bilgilendirme ve belirlenmiş özellikli bölgelerin yerinde tanıtımı yapılır. Öğrencilerin Hepatit B açısından ve diğer aşılanma gerekliliklerini kontrol ettirmeleri önerilir.

d) 6 ncı dönem öğrencilerinin yönlendirme eğitimleri Üniversitenin ilgili yönergesine göre yürütülür.

Fakülte dışında eğitim olanakları

MADDE 10 – (1) Fakülte öğrencilerinin değişim programları çerçevesinde eğitimlerinin belli bölümlerini yurt içi ya da yurt dışı başka kurumlarda sürdürmeleri desteklenir. Öğrenci değişim olanakları Fakülte dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı ve Farabi Değişim Programı içinde düzenlenir. Bu konudaki başvurular Fakülte dış ilişkiler koordinatörlüğü görüşü ile birlikte Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır.

Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Fakültenin akademik takvimi her yıl eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır. Akademik takvim eğitim başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 12 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul, kayıt ve diğer işlemlerinde Üniversitenin ilgili yönerge hükümleri geçerlidir.

Öğrenci statüsü

MADDE 14 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış olması şarttır. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Başka bir üniversiteden Fakülteye yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjanlar uyarınca, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında yatay geçiş komisyonunun görüşü ve Fakülte Kurulunun belirlediği diğer kriterler dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, her eğitim yılında bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını ödemeleri halinde yeniden kayıtları yapılır. Kaydını ilgili eğitim döneminde eğitimin başladığı tarihten itibaren beş iş günü içinde yeniletmeyen öğrenci o yıl eğitime devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl eğitim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla sunacakları mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi hâlinde kayıtları yenilenir.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrenci, haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıl için kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, mezun olmak için gerekli azami eğitim süresine ilave edilir.

(2) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler (uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları) Fakülte Yönetim Kurulunun takdirine bağlı olarak kabul veya reddedilebilir.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Daha sonra yapılan başvurular işleme konmaz.

İzinler

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenleri olması ya da öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi olanakların doğması durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami öğretim süresine eklenir.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı silinir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istemek.

c) Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Fakülteye devam edemeyeceğinin Fakülteden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmek.

ç) Eğitimini azami eğitim süresi içinde tamamlayamamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Fakülte eğitim programına dahil her tür eğitim etkinliğine (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalar ile teorik dersler) devam zorunludur.

(2) Kuramsal derslerin %30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, ilgili Ders Kurulu sınavlarına alınmaz.

(3) Uygulama çalışmalarının %20'sinin altındaki devamsızlık, ilgili çalışmalardan sorumlu öğretim üyelerinin uygun göreceği gün ve saatte telafi edilir. Uygulama eğitimlerinin yirmisinden fazlasına katılamayan veya telafi yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenci ilgili Ders Kurulu sınavlarına alınmaz.

(4) Stajın, tematik veya entegre staj blokları süresinin en fazla %20'sine devam etmeyen öğrenci devam etmediği staj programı öğelerini eğitim sorumlusu tarafından belirlenen zaman ve usullerde telafi etmek zorundadır. Devamsızlıklarının tamamını telafi etmeyenler ve %20'den daha fazla devamsızlığı olanlar, staj, tematik veya entegre staj blokları sınavlarına alınmazlar ve ilgili staj veya staj bloğunu tekrar etmek zorundadırlar.

(5) Ön hekimlik uygulama dilimlerinde belirlenmiş program öğelerinin tamamına katılım zorunludur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmiş devam edilmeyen süreler, ön hekimlik uygulama dilimi eğitim sorumlusunun belirlediği zaman ve usullerde telafi edilir. Mazeretsiz devamsızlık yapanlar veya sundukları mazeret kabul edilmeyenler ön hekimlik uygulama dilimini tekrar etmek zorundadırlar.

(6) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemde derslerine devam etmiş olup, bütünleme sınavı itibarıyla başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler için tekrar edecekleri eğitim yılında teorik ve pratik derslere devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenci o dönem için mevcut sınav takvimlerine uyarak sınavlara katılır.

Mazeretler

MADDE 21 – (1) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını resmî yataklı tedavi kuruluşlarından alacağı raporla belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazereti süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Birinci derecede akrabalarının hastalıkları veya ölümleri, kazalar, doğal afetler, tutuklanma, yargılanma, ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmî belgelere dayandırılması gerekir.

(3) Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

(5) Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

(6) Türkiye’yi ve Üniversiteyi, millî takım ve üniversiteler arası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle eğitime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi ederler ve katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Sınav türleri ve ölçme-değerlendirme

MADDE 22 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerde başarı durumları; Ders Kurulu sınavı, dönem sonu bitirme ve bütünleme sınavları ile değerlendirilir. 4 üncü ve 5 inci dönemlerde başarı durumları staj, tematik veya entegre staj blokları sonu sınavları ve bütünleme sınavları ile değerlendirilir.

(2) Gerektiğinde Fakültenin tüm dönemlerinde ölçme ve değerlendirme usul ve yöntemleri, Fakülte Mezuniyet Öncesi Ölçme-Değerlendirme Komisyonunun görüşleri, Eğitim Komisyonunun önerileri, Fakülte Kurulunun kararı ile belirlenir.

Ders Kurulu sınavları

MADDE 23 – (1) Ders Kurulu sınavları; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemler sonunda yapılan sınavlardır. Bu sınavlar bilgi ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşama içerebilirler. Sınav zamanları, yöntem ve kapsamı ile not ağırlıkları kurul eğitim sorumlusu tarafından Ders Kurulu başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir. Ders Kurulu sınavları, Ders Kurulu Eğitim Komitesi tarafından düzenlenir. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir.

(2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemdeki ders kurulları içerisinde Ders Kurulu Eğitim Komitesi tarafından tarihi ve yöntemi belirlenmiş, kurul başlamadan ilan edilmiş, diğer ölçme yöntemleri ve biçimlendirici (formative) sınavlar uygulanabilir.

Dönem sonu bitirme sınavları

MADDE 24 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönemlerin her eğitim yılı sonunda son Ders Kurulu sınavından en erken on, en geç yirmi gün sonra dönem sonu bitirme sınavı yapılır. Sınav zamanları akademik takvimde belirtilir. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir.

Dönem sonu bütünleme sınavları

MADDE 25 – (1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönem sonu bitirme sınavından en erken on, en geç yirmi gün sonra dönem sonu bütünleme sınavı yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavları dönem sonu bitirme sınavının eş ve dengidirler. Bu sınava girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek kaydıyla dönem sonu bitirme sınavı sonunda başarılı olamayan öğrenciler katılabilirler.

Staj, tematik veya entegre staj blok sınavları

MADDE 26 – (1) 4 üncü ve 5 inci dönemde her staj, tematik veya entegre staj bloklarının sonunda, staj eğitim program kapsamını yansıtacak staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; yapılandırılmış bilgi ve beceri ölçme aşamaları içerir. Staj sonu sınavlarının yöntemi, kapsamı, zamanı Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve eğitim yılı başlangıcında ilan edilir. Staj, tematik veya entegre staj blokları bitirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gereklidir.

(2) 4 üncü ve 5 inci dönemdeki tematik veya entegre staj blokları içerisinde Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi tarafından tarihi ve yöntemi belirlenmiş, tematik veya entegre staj bloğu başlamadan ilan edilmiş, diğer ölçme yöntemleri ve biçimlendirici (formative) sınavlar uygulanabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir Ders Kurulu sınavına giremeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için Ders Kurulu mazeret sınavı açılır. Ders Kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj, tematik veya entegre staj bloğu ve sonu ve bunların bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 28 – (1) 4 üncü ve 5 inci dönemlerdeki staj, tematik veya entegre staj bloklarının bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenciler için o dönemin son stajının bitiminden en erken on, en geç yirmi gün sonra staj, tematik veya entegre staj blokları için bütünleme sınavı düzenlenir, bu bütünleme sınavları yıl içinde yapılan bitirme sınavlarının eş ve dengidirler. Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyenler için ayrıca sınav açılmaz.

(2) Staj, tematik veya entegre staj bloğunu bir defa alan ve bitirme sınavına girerek başarısız olan öğrenci, bütünleme hakkını yıl içerisinde kullanmak için; ilan edilmiş sınav programına uygun olması koşuluyla ilgili stajın yıl içinde tekrar eden programlarından birinin staj sonu sınavından en az yedi iş günü önce Dekanlığa dilekçe ile başvurur. Dilekçeyle başvuran öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla bütünleme sınav hakkını yıl içerisinde kullanabilir. Bütünleme hakkını bu şekilde kullanan öğrenciler yıl sonundaki bu bütünleme sınavlarına tekrar giremez ve staj veya staj bloğu tekrarı yaparlar.

(3) 5 inci dönem ve/veya ön hekimlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim yılı içerisinde de staj, tematik veya entegre staj bloğu bütünleme sınavları açılabilir.

Ön hekimlikte değerlendirme

MADDE 29 – (1) 6 ncı dönemde her uygulama dilimi sonunda eğitim program kapsamını yansıtacak çoklu yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılır. Uygulama dilimi değerlendirmelerinin kapsamı, zamanlaması, yeterlilik kriterleri ve not oluşturma esasları uygulama dilimi eğitim sorumlusu tarafından belirlenir ve eğitim yılı başlangıcında ilan edilir.

(2) Eğitim sorumluları öğrenci devamı, katılımı ve yeterliğini tespit eden staj karnesini hazırlar ve öğrenciler tarafından doldurulan karneyi eğitim dilimi sonunda onaylar. Onaylanmış karneler öğrenciler tarafından öğrenci işleri bürosuna iletilir. Bu karneler uygulama dilimi notu ve yeterliğine esas olarak kullanılır.

Sınav uygulaması ve sonuçlarının ilanı

MADDE 30 – (1) Zorunlu hâller dışında sınav günleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınavlara ancak ilgili sınava girme hakkını kazanmış öğrenciler katılabilirler. Sınava girmeye hak kazanmayanların listesi sınavdan önce ilan edilir. Sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde ve mesai saati dışında da yapılabilir. Sınavlar yüz yüze veya çevirimiçi olarak (online) uygulanabilir.

(2) Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavlara zamanında girmeyen ve herhangi bir mazeret beyan etmeyen öğrenciye sıfır notu verilir.

(3) Sınavlar, dönem koordinatörlerinin önerileri ile Dekanlığın görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından yapılır. Sınav sonuçları Ders Kurulu Eğitim Komitesi, Staj/Staj Bloğu Eğitim Komitesi, dönem koordinatörlüklerince belirlenir ve ilan edilir.

(4) Sınav sonuçları mücbir sebepler dışında sınav tarihinden sonra en geç bir hafta içinde ilan edilir.

(5) Sınavlarda kopya çeken ya da kopya girişiminde bulunan öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar, ilgili dönem koordinatörlüğü ve eğitim komitelerinden oluşan kurullarca incelenir. Maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Gerektiğinde Dekanlık, Yönetim Kurulunun kararı ile oluşacak ve biri o dersi okutan öğretim elemanlarından biri olmak şartıyla en az üç kişilik komisyona itirazı inceletebilir. Eğitim Komisyonu kararı Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve not hesabı

MADDE 32 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak 5 veya daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir. Notların harf ve katsayı karşılıkları için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Ders kurullarında ve staj bloklarında görev alan anabilim dalları, ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları, dönem bitirme ve bütünleme, staj, tematik veya entegre staj bloğu bitirme ve bütünleme sınavlarına ait aşamalardan elde edilen notların, belirlenen ağırlıklara göre birleştirilmesiyle ilgili sınavların notları oluşur.

(3) Eğitimin ilk üç yılında dönem notu; ilgili yıldaki Ders kurulu notlarının ortalamasının %60'ı ile dönem sonu bitirme sınavı veya dönem sonu bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamından oluşur.

Başarının değerlendirilmesi ve başarısızlık durumunda tekrarlar

MADDE 33 – (1) Tüm dönemlerde başarı notu 60 ve üzeridir. Tıp eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez.

(2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dönem sonu bitirme veya bütünleme sınavı sonucunda başarılı olanlar bir üst döneme devam edebilirler. Bütünleme sınavı sonucunda dönem sonu notu 60'ın altında olanlar başarısız olarak değerlendirilir ve hakları bulunduğu takdirde aynı dönem eğitimini tekrar alırlar.

(3) 4 üncü ve 5 inci dönemde staj, tematik veya entegre staj bloğu bitirme ve bütünleme sınavları sonunda sorumlu oldukları tüm stajlardan başarılı olanlar bir üst döneme devam edebilirler. Bütünleme sınavları sonrası staj notları 60'ın altında olan öğrenciler stajdan başarısız olurlar ve ilgili stajları, açıldıkları ilk dönemden itibaren tekrar alırlar. Sorumlu oldukları stajları eğitim yılı içinde tamamlayan öğrencilerin aynı yıl içinde ilk başlayacak staj veya uygulama diliminden itibaren bir üst döneme intibakları yapılır.

(4) 6 ncı dönemde başarılı olabilmek için öğrenci ön-hekimlik uygulama dilimlerini belirlenen program dahilinde eksiksiz olarak tamamlamak ve her uygulama diliminden yeterlik almak zorundadır. Tüm uygulama dilimlerinden yeterlik alan öğrenciler mezun olabilir. Ön-hekimlik uygulama dilimlerinden yeterlik alamayan öğrenciler bu uygulama dilimlerini tekrar ederler.

Mezuniyet, tıp doktorluğu diploması ve başarı derecesi

MADDE 34 – (1) Öngörülen altı dönemlik eğitim süresinin kapsamındaki eğitim etkinliklerinin tümünü başarı ile tamamlayıp gerekli diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrencilere tıp doktorluğu diploması verilerek mezun edilir.

(2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan başarı notu değerlendirme tablosunda gösterildiği biçimde dereceye çevrilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık hizmetleri

MADDE 35 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi, akademik danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışmanlar, öğrencilerin akademik çalışmalarına rehberlik yaparlar.

Eğitim-öğretimin denetlenmesi

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakülteye kayıtlarını yaptırmış olan öğrencilerin, intibakları için gerekli düzenlemeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.