11 Aralık 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31686

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2021

31432