7 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31682

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği kapsamında uygulanmasına ilişkin esaslar Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber mücbir sebep veya projenin uygulanmasını zorlaştıran ya da geçici olarak imkansız hale getiren beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla en fazla yüzde elli oranında artırılabilir. Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje bütçesinin değişip değişmemesine Bakanlık tarafından karar verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2008

27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/4/2009

27198

2-

31/12/2010

27802

3-

16/11/2011

28114

4-

20/6/2013

28683

5-

15/9/2017

30181

6-

14/3/2020

31068