6 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31681

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda faydalı ürünler ortaya çıkarmak ve bu ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinde çalışabilecek farklı disiplinleri de kapsayacak şekilde alanında yetkin araştırmacıları ve elemanları bünyesinde toplayarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

b) Biyoteknoloji alanına katkı sunabilecek ve bu konuda ürün geliştirip üretebilecek nitelikli uzmanlar, ara elemanlar ve öğretim üyeleri/görevlileri yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aşı, ilaç, tanı kiti üretimi ve geliştirilmesi, biyoteknolojik ürünler ve ilaçların araştırılması geliştirilmesi, biyoinformatik, biyomalzeme çalışmaları, bitkisel genetik kaynakların potansiyellerinin araştırılması ve yeni çeşit geliştirme çalışmaları, biyoteknoloji araştırmalarında yapay zeka çalışmaları, gıda biyoteknolojisi alanında üretim ve faaliyetler başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Moleküler biyoloji ve genetik teknikleri kullanılarak biyoteknolojik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları, alt ünite aşıları üretim çalışmaları, kök hücre, hücre ve doku kültürü çalışmaları, gelişimsel biyolojide yeni tür geliştirme çalışmaları, gen terapisi çalışmaları, DNA veya RNA bazlı aşı veya terapi ajanı çalışmaları, bu malzemelerin farklı mikrobiyal veya memeli hücrelerine aktarımı için malzeme veya kimyasal geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Biyoteknolojik ürün üretim süreçlerinde ilaç, molekül ve gen dizisi tasarımı yaparken biyoinformatik alanında yapay zeka çalışmaları yapmak, bu çalışmalara alt yapı sağlayacak bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği alanlarında araştırmalar yürütmek.

ç) Biyomedikal alanında kullanılmak üzere bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, tıp, malzeme bilimi, kimya mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarının ortak çalışmalar yaparak Ar-Ge tabanlı ürünleştirme faaliyetlerini yürütmek.

d) Bitki biyoteknolojisi alanında doku kültürü ve tohum çalışmaları, tarımsal bağımsızlılığımız için daha güvenilir yeni çeşit/ürün geliştirme çalışmaları, bitki sağlığına ve üretim verimliliğine faydalı mikroorganizmaların ya da biyoteknolojik ürünlerin tespiti ve üretimi, biyolojik gübre çalışmaları yapmak.

e) Kendi bitki gen kaynaklarımızın potansiyellerini araştırmak, abiyotik stres koşullarına dirençli bitkileri ve bitki zararlıları ile mücadelede daha güvenilir biyoteknolojik ürünler geliştirmek.

f) Gıda mühendisliği alanında bitki, hayvan ve insan sağlığına katkı sağlayabilecek ürünlerin veya gıda güvenliği açısından önem arz eden ürünlerin biyoteknolojik olarak araştırılması, üretimi ve bu konularda ulusal veya uluslararası resmi ve özel kurumlara danışmanlık ve hizmet sunumu sağlamak.

g) İlgili mevzuatı kapsamında, Üniversite bünyesinde bu alanlarda çalışabilecek öğretim elemanı, uzman, teknisyen ve öğrenci yetiştirmek; ulusal veya uluslararası seminer, sempozyum, kurslar veya kongreler düzenlemek, bu faaliyetler için ilgili mevzuatı kapsamında sertifikalar vermek.

ğ) Biyoteknolojik araştırmalar alanında proje geliştirme, yürütme ve koordinasyon faaliyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirmek.

h) Biyoteknolojik araştırmalara katkı sunabilmesi adına ulusal veya uluslararası farklı resmi kurum veya özel kuruluşlar ile iş birlikleri oluşturmak.

ı) Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgilendirici yayımlar yapmak.

i) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Rektörün onayıyla çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

c) Her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek üzere Rektöre öneride bulunmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin ödenek ile akademik, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyet alanları gözetilerek Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oyalama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ile akademik, sanatçı, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, öğretim elemanları veya ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.