6 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31681

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ORDAM): Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ortadoğu hakkında bilimsel araştırmalar yaparak bunların sonuçlarını paylaşmak, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara destek vermek ve ilgili lisansüstü programlardaki öğrenciler ile alan uzmanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Ortadoğu ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını elektronik ortamda veya basılı olarak yayımlamak, Ortadoğu alanında araştırmacıların yetiştirilmesine destek sağlamak.

b) Ortadoğu’da yaşayan insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

c) Bölge ülkelerinin halkları arasında kültürel ve entelektüel bilgileri paylaşmak ve dayanışmak amacı ile çalışmalar yapmak.

ç) Kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak, kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek.

d) Ülkeler arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

f) Lisans ve lisansüstü programlar çerçevesinde yapılacak Ortadoğu araştırmaları ile ilgili eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimine yönelik katkı sağlamak.

g) Üniversiteye bağlı bulunan kütüphane ile iş birliği yaparak Ortadoğu ile ilgili yayınların teminine katkıda bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek ve yurtdışından gelen Ortadoğu alanında uzman araştırmacılara Türkiye’yi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

h) Üniversitelerin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek, Ortadoğu ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, proje imkânlarını tespit etmek ve bunlara danışmanlık hizmeti sağlamak.

ı) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik seminerler, kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 (3) Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunmayan Müdürün görevi sona erer.

(4) Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını yürütmek, Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını, bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planını karara bağlamak.

c) Bir sonraki yılın bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarına ilişkin ilkeleri belirlemek.

e) İlgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten Üniversitenin ya da istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan/yapmış uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu on kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 21/10/2014 tarihli ve 29152 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.