6 Aralık 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31681

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora için öğrenci kabulünde adayın puanı, başvurduğu programın puan türünde sahip olduğu ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS veya muadili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin temel bilgisinin değerlendirildiği mülakat ve/veya bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adayın mülakat ve/veya bilim sınavından en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam puan üzerinden hesaplanan puanının en az 65 olması gerekir. Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara asıl olarak yerleştirilir. Asıl liste için belirlenen kontenjan kadar yedek aday da bu bentte yer alan hükümlere göre sıralanır ve ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının puanı, ALES sayısal veya TUS temel tıp puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS veya muadili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin temel bilgisinin değerlendirildiği mülakat ve/veya bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adayın mülakat ve/veya bilim sınavından en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam puan üzerinden hesaplanan puanının en az 65 olması gerekir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları dışında olup temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların puanları, birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ALES sayısal puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS veya muadili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin temel bilgisinin değerlendirildiği mülakat ve/veya bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adayın mülakat ve/veya bilim sınavından en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam puan üzerinden hesaplanan puanının en az 65 olması gerekir. Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara asıl olarak yerleştirilir. Asıl liste için belirlenen kontenjan kadar yedek aday da bu bentte yer alan hükümlere göre sıralanır ve ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ancak dersi veren öğretim üyesinin gerekli görmesi durumunda; proje, ödev, kısa süreli sınav, ara sınav, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da yapılabilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Öğrencinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80'ine katılmış olması gerekir. Yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir.”

“Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı yılda iki defa olmak üzere, her yıl ocak-şubat ve haziran-temmuz ayları içinde yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, tez konusu ile ilgili en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli dergide yayıma kabul edilmiş veya yayımlanmış bilimsel makale, uluslararası kongrede sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış sözlü bildiri veya bir adet kitap yazarlığı veya kitapta bölüm yazarlığı ya da patent şartlarından en az birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile birlikte enstitüye müracaat eder. Söz konusu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 42 nci maddenin birinci fıkrasında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora tez jürisi oluşturulmasına ilişkin hükümler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler için uygulanmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/4/2018

30385

2-

14/7/2019

30831

3-

8/9/2019

30882

4-

30/11/2019

30964

5-

23/1/2020

31017

6-

21/6/2020

31162

7-

4/2/2021

31385

8-

26/8/2021

31525