5 Aralık 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31680

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Enstitü öğrencileri için etkin bir marka iletişimi stratejisi çerçevesinde kariyer planları oluşturulmasını sağlamak.

b) Enstitü öğrencilerinin ve mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda yapacağı tanıtımların uygun platformlar aracılığıyla desteklenmesi ve Enstitünün stratejik planda yer alan kimliğiyle ve hedefleriyle uyumlu bir imgeye kavuşabilmesi için gereken projelerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Enstitü öğrencileri ve mezunları yararına etkinlikler, projeler geliştirmek ve bunun için gerekli altyapıyı kurmak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ç) Başarılı öğrenciler için Enstitüyü daha tercih edilebilir hale getirerek Enstitünün öğrenci profilinin yükseltilmesini sağlamak.

d) Enstitünün öğrenciler ve mezunlarla ilgili iletişim stratejisini belirlemek ve uygulamak.

e) Enstitü ile ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde öğrencilere, mezunlara ve diğer kişilere duyurmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Enstitü birimleri ile iş birlikleri kurarak ve ortak çalışmalar yürüterek; öğrencilerin ve mezunların donanımlı bireyler olmalarını sağlamak.

g) Öğrencilerin ve mezunların kimliği ile ilgili değerleri üzerine odaklanan çalışma grubu ile ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Enstitüde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uzman olan Enstitüde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla ilgili faaliyet alanlarında iş birliği protokolleri hazırlayıp, onay için Rektöre sunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/müdür yardımcıları ile birlikte Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Enstitü öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya altı aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına, iki kez üst üste veya aralıklı olarak toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona ermiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla faaliyet alanlarında yapılacak iş birliklerinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla; Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan Enstitü içi ve dışı öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri, istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on bir üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) En az yılda bir defa toplanarak, Merkezin tamamlanmış ve yürütülen çalışmalarını değerlendirmek, yeni geliştirme, uygulama ve araştırma çalışmaları konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.