3 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31678

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI VE DOĞAL GAZ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN

LİSANS VE SERTİFİKA SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERCE ÖDENMESİ GEREKEN

YILLIK LİSANS BEDELİ İLE KATILMA PAYININ BİLDİRİM VE TAHSİL

USULÜNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.