3 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31678

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 18 inci maddelerinde yer alan  “Bülent Ecevit” ibarelerinden önce gelmek üzere  “Zonguldak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama veya sertifika programları düzenlemek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2012

28369