29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MÜSEM): Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alabilmesi için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yaygın eğitim etkinliklerini sunmak üzere yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak eğitim, öğretim ve kurs programları düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonu planlamak, hazırlamak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme ve/veya sertifika ile ilgili sınav merkezi hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Faaliyet alanına giren, genel katılıma açık eğitim etkinlikleri ve programlar düzenlemek.

b) Faaliyet alanı ile ilgili eğitim, sertifika programları, sınav ve benzeri etkinlikleri yüz yüze, elektronik, uzaktan ve karma yöntemlerle vermek.

c) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere; ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştay ile benzeri etkinlikler düzenlemek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, Merkezin faaliyet alanı kapsamına yönelik işbirlikleri yapmak.

d) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

e) Mevzuat kapsamında içeriği kamu kurumları tarafından belirlenen aile danışmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri eğitimler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler gibi mesleki eğitimleri düzenlemek.

f) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimleri düzenlemek, sınav yapmak, sertifika ve katılım belgesi vermek.

g) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım-yayım ve satışını yapmak.

ğ) Faaliyet türüne göre başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

h) Eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yapmak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-gereç ve malzeme desteği sağlamak.

ı) Merkezin amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetleri ile çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin kesintisiz altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, açılan programların etkinliğini denetlemek.

c) Üniversite içinden veya dışından ilgili mevzuatı uyarınca Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bünyesindeki görev dağılımını yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin yıllık bütçesini planlamak ve hazırlamak.

f) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, projeler hazırlamak.

g) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en az beş en fazla yedi üye dahil olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Art arda iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili sunulacak olan bütçe taslağını belirlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 20/4/2003 tarihli ve 25085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.