29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAMER): İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakülte, yüksekokul ve enstitü iş birliği ile akademide aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim içerisinde yer almasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak içerikler hazırlamak, akademik ve idari personel arasında farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve siyaset, toplumsal cinsiyet ve insan hakları, toplumsal cinsiyet ve iş hayatı gibi alanlarda disiplinler arası araştırmalara katkı sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine uluslararası standartlarda eğitim programı hazırlamak ve bu programın Üniversitede seçmeli ders olarak lisans eğitimine dâhil edilmesi için çalışmalarda bulunmak.

ç) Üniversite içerisinde ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine vesile olmak, kadın bireyin sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı geliştirmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerdeki merkezlerle iş birliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadının siyasette ve iş yaşamında yaşadığı sorunlar üzerine çözüm üretmek adına kurumlara danışmanlık yapmak.

e) Üniversite içerisinde her yıl aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında disiplinler arası ortak çalışmalar yapılan ve sunulan bir platform oluşturmak.

f) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

g) Üniversite öğrencilerinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik etmek ve bunlara akademik destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine araştırmalar yapmak, araştırmaları teşvik etmek, konferanslar, seminerler, toplantılar yapmak ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları üzerine öneri, bilgi ve tecrübe aktarımını ilgili kurullara sağlamak.

c) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ç) Aile, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve araştırmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ve merkezlerle proje konularında iş birliği yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre aile, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun olarak yapılan araştırmalar, sempozyum ve çalışmalar sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda, dergilerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, aile ve kadın çalışmaları konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda deneyimli olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve uygulamak.

c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile aile ve kadın çalışmaları alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya aile ve kadın çalışmaları konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.