29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADYU-ARMER): Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Astrofizik alanında bilimsel araştırmalar, projeler, gözlemler ve eğitimler gibi faaliyetlerde bulunmak.

b) Astronomi ve astrofizik alanlarında Üniversitenin ilgili öğretim programlarına, Adıyaman ili eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik projeler, eğitim ve bilgilendirme programları yapmak.

c) Halka açık özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Astronomi ve astrofizik alanlarında akademik faaliyetlerde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim-öğretimi desteklemek.

b) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimlerle iş birliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin öğrenimine katkıda bulunmak.

c) Halka yönelik eğitici çalışmalar yapmak, özel günler düzenlemek ve ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Astrofizik alanında kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak.

d) Astrofizik alanında faaliyette bulunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Yaz-kış okulları, kurs, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek ve başarılı olanlara başarı belgesi (katılım belgesi) vermek.

f) Gezegenevi (Planetaryum) kurma çalışmalarında bulunmak.

g) Basılı ve elektronik iletişim araçlarını kullanarak gözlem raporu, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkezin işleyişi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, yıl sonu faaliyet raporlarını ve bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan alt çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelikler için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar, Müdür tarafından uygulanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların plan ve programlara uygunluğunu denetlemek.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

ç) Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak.

e) Müdür tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

f) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan, Üniversite içinden veya dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.