28 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31673

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MAÜSEM): Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, Üniversite öğrencilerine ve personeline, üçüncü kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar/bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık eğitimi programları ve benzeri programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek.

b) Sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler kapsamında olan alanlara yönelik meslek elemanı kazandırmak, mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen ilgili kişilere bu konularda hizmet sunmak.

c) Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda yürütülecek hizmetleri düzenlemek.

ç) Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve tanıtımını yapmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili yayımları yapmak ve yaptırmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.

f) Sürekli eğitim alanına ilişkin araştırmalar yapmak ve uygulamalı projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısını vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve etkinliklerle ilgili koordinasyonun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek.

f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı olması ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi konularında gerekli önlemleri almak.

g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporları hakkında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.