28 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31673

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

b) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarının yapılabilmesi için olanak sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla da iş birliği yapmak.

ç) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendilerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız ve diş sağlığı hususunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, bilim ve toplum arasında köprü oluşturmak.

c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlar ile ve özel kuruluşlara merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez personelini yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zaman kendisinin belirleyeceği bir müdür (başhekim) yardımcısını yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

f) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

Müdür (Başhekim) yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Müdür (Başhekim)’ün önerisiyle Rektör tarafından müdür (başhekim) yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür (Başhekim) yardımcıları, hizmetlerin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olur.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, müdür (başhekim) yardımcılarının görevi de sona erer. Süresi biten müdür (başhekim) yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) başkanlığında, müdür (başhekim) yardımcıları, Rektörün üç yıl için görevlendireceği Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Müdür (Başhekim)’ün olmadığı zaman müdür (başhekim) yardımcılarından birisi Müdür (Başhekim)’e vekalet eder. Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektöre sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

e) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.