22 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31667

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Fakülte kurulu: Fakülte kurullarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kayıt dondurma talebi hazırlık programı dahil tüm öğretim süresi içinde en fazla toplam 6 yarıyıl için kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği normal ders yükü 30 AKTS’dir. Kredi artırım talepleri ikinci yarıyıldan itibaren yapılabilir. 30 AKTS’yi aşan kredi alım taleplerinin başvuru usulü ve kabul koşulları Fakülte Kurulları tarafından belirlenir, her yarıyıl başlamadan en geç üç hafta önce Senato onayıyla yürürlüğe girer ve öğrencilere duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzatmalı statüdeki öğrenciler hariç, başarılı durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, önceki yarıyıllarda ders kaydı yaptırıp A-, B+, B-, C+, C, C-, D+ veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar alabilirler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2014

29152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2017

30281