21 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31666

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BİDB: Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,

b) ESTUZEM: Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez (ESTÖMER): Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) ODB: Eskişehir Teknik Üniversitesi Ortak Dersler Bölümünü,

e) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) UiB: Eskişehir Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimini,

ğ) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçenin anadil olarak eğitimi ve yabancı dil olarak öğretimi faaliyetlerinde bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlik sınavını yapmak ve/veya yapılmasına destek olmak.

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla Türkçe eğitim ve öğretimini destekleyecek projeler hazırlamak, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) ESTUZEM, BİDB, ODB, UiB ile işbirliği içinde Türkçe eğitimi, öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımına yönelik ders, kurs ve sertifika programı açmak ve/veya açılmasına destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki Türk Dili I, Türk Dili II, Yazılı Anlatım ve Sözlü Anlatım derslerini ve Türkçe eğitim ve öğretimine yönelik olarak açılacak derslerin yürütülmesine ESTUZEM, BİDB ve ODB ile işbirliği içinde destek vermek.

b) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve yabancı dil olarak öğretiminde ve sözlü/yazılı kullanımında karşılaşılan sorunları gidererek doğru ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla Üniversitede öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere yönelik olarak; ESTUZEM’in koordinesinde örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak, seminerler/yarışmalar düzenlemek ve başarılı olanları ödüllendirmek.

c) Üniversiteye Türkçe öğrenim görmek için gelen yabancı öğrenci ve çalışanlara, yurt dışında yaşayan Türklere, ülkede yaşayan yabancı uyruklulara, ülke dışında Türkçe öğrenmek isteyenlere, UiB ve ESTUZEM ile işbirliği içinde örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçe öğretim programları düzenlemek.

ç) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna uygun belge vermek.

d) Yurt içinde/yurt dışında Türkçenin anadil olarak eğitimi ve yabancı dil olarak öğretimini yapan eğitimcilere; ESTUZEM’in koordinesinde örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak ve seminerler vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Türkçe eğitimi ve öğretimi için program oluşturma ve ölçme-değerlendirme standartları geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası projelerde planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerine katkıda bulunmak, pilot uygulamalar gerçekleştirmek, veri bankası ve dil laboratuvarları oluşturmak, yapılacak çalışmaları kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçlarıyla paylaşmak.

g) Kurum/kuruluşlara Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun yayınlar yapmak, gözlem, anket, kamuoyu araştırması ve benzeri çalışmalar yapmak, bunların raporlarını hazırlamak.

h) Türkçe eğitimi ve öğretimine yönelik olarak ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı) Türkçe öğretimine ilişkin akreditasyon başvurusu hazırlığı yapmak, başvuruda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin Merkezin faaliyet alanıyla ilgili öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Akademik birimlerde yürütülen Türk Dili I, Türk Dili II, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım ve Türkçeye ilişkin diğer derslerin planlamasında ve yürütülmesinde akademik birimlere destek vermek.

b) Üniversitedeki yabancı öğrenci ve çalışanlara yabancı dil olarak verilecek Türkçe öğretimi derslerinin planlamasını yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek, seviye belirleme ve sertifika sınavlarının hazırlıklarını yaparak Müdüre sunmak.

c) Öğretim elemanlarının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını Müdüre sunarak gerekli düzenlemeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, ESTUZEM Müdürü, UiB Müdürü ve ODB Başkanı olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak ve Rektöre sunmak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini ve benzeri işlerle ilgili esasları belirlemek ve Rektöre sunmak.

d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere verilecek belge ve sertifikalar konusunda karar vermek ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak ve Rektöre sunmak.

f) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez Sekreteri

MADDE 13 – (1) Merkez Sekreteri, Üniversitenin en az ön lisans derecesine sahip personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Müdürün sorumluluğunda Merkezin sekretaryasını ve yazışmalarını yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmadan katılmak ve sekretaryasını yürütüp karar defterini tutmak.

c) Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.