21 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31666

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GELENEKLİ TÜRK EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2019 tarihli ve 30711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gelenekli Türk el sanatları ile diğer sanat alanlarında da faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte her türlü etkinlik yapmak, ulusal ve uluslararası oluşumlarda üye olarak aktif rol almak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sanatları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer sanat” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Plaket, mansiyon ve benzeri ödüller vererek usta ve sanatçıları Gelenekli Türk el sanatlarının yanı sıra diğer sanat dallarının da geliştirilmesi ve aktarılması adına teşvik etmek.”

“g) Panel, açık oturum, sempozyum ve kongreler düzenleyerek, kitap, atlas ve benzeri yayınlar yaparak el sanatları yanında diğer sanat dalı eğitimlerinde de etkin rol oynamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Güzel Sanatlar” ibareleri “Sanat Tasarım ve Mimarlık” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin  10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak, “beş” ibaresi “en fazla sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2019

30711