19 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31664

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ

(İDARİ BÜTÇE)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.