18 Kasım 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31663

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmek, arttırmak ve düzenlemek, uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak, Üniversite ile iş dünyası arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve yeni işbirliği modelleri geliştirmek, strateji raporları hazırlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek işbirliğinde koordinasyonu sağlamak.

b) Üniversitedeki araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmak.

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere, diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümler yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine bilimsel destek vererek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.

ç) Bilim ve teknoloji ile Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projelerini gerçekleştirmek.

e) Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mühendislik, ileri teknolojiler, temel bilimler ve toplum bilimleri alanlarında danışmanlık hizmetleri vermek.

b) Merkezin amaçlarına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların çözümü, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin arttırılması konularında araştırma ve inceleme yapmak.

c) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ile amaca uygun kurslar düzenlemek.

ç) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek.

d) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla işbirliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

e) Çalışma alanına giren, inovasyon içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde yer alan mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

f) İlgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzerleri ile ortak projeler üretmek ve ortak çalışmalar planlamak.

g) Küçük ve orta büyüklükte işletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi ve yönetimde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje danışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği arttırma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amacıyla iş dünyası ile ortak çalışmalar yapmak.

ğ) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini Üniversite öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak.

h) Üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten birimlerinde uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının geliştirilmesine yönelik etkin staj programları oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmak.

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük etmek.

k) Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, danışmanlık ve araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak, KOBİ’ler ile aile işletmelerinin kurumsallaşmalarına ve Ar-Ge kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalara bilimsel destek vermek.

l) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştürerek bölge ve ülke ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını bilimsel olarak destekleyerek rekabet gücünü geliştirmeye yardımcı olmak.

m) Başta proje pazarı ve proje yarışması olmak üzere Merkezin amaçları çerçevesinde paneller, bilgi masaları, stantlar, söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Üniversite ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak.

n) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak.

o) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna sunmak üzere çalışmalar yapmak.

ö) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetiminden, denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde Müdüre yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını yürütmek.

b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini hazırlamak.

c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların sorumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlüğe, dekanlıklara, enstitü ve yüksekokul müdürlüklerine, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlüklerine ve Danışma Kuruluna bilgi sunmak.

e) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri, Danışma Kurulunun da görüşlerini alarak değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

g) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak.

h) Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcilerine Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici olarak bilimsel çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri iki yıl, geçici çalışma grubu üyeleri verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.